EU-komission tietopyyntö koskien loppuvuotta 2022

Viides kysely: kuntien tilapäisen puitetukiohjelmien perusteella yrityksille myöntämät valtiontuet

Verkkosivu päivitetty 16.2.2023 klo 16:10. Kysely koskee koko vuotta 2022. (Aiemmin väärä tieto: 30.6.-31.12.2022. Pahoittelemme.)

EU-komissio kerää taas alkuvuonna 2023 tietoa tuista, joita eri valtiontukiviranomaiset, mukaan lukien kunnat, ovat myöntäneet alueensa yrityksille Suomen tilapäisen

  • Covid-19-puitetukiohjelman tai
  • Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan johdosta hyväksyttyjen kriisiajan valtiontukipuiteohjelmien perusteella.
     
  • Kysely koskee vuonna 2022 myönnettyjä puitetukiohjelmien mukaisia tukia.
  • Sen sijaan kysely ei koske myönnettyjä de minimis -tukia eikä ryhmäpoikkeusasetuksella annettuja tukia.
  • Kuntien vastausten määräaika on 24.2.2023.

Suomen tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma (komission päätös SA.56995) perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muutoksineen). Komission kesäkuussa 2022 hyväksymä Suomen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyvä valtiontukipuiteohjelma (SA.103159) perustuu komission alun perin 23.32022 hyväksymiin tilapäisiin kriisiajan valtiotukipuitteisiin. Tilapäistä tukea yrityksille ovat voineet jakaa kansalliset, alueelliset sekä paikalliset tukiviranomaiset, kuten kunnat.

Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt joulukuussa 2021 laatimansa soveltamisohjeen COVID-19 puitetukiohjelmasta (ks. sivun alaosasta, Liite 1).

Tavoitteena työllisyyden ja yritysten tukeminen

Covid-19-puitetukiohjelman tavoitteena on ollut mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka ovat kärsineet yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta koronakriisin vuoksi.

Tavoitteena on ollut myös auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Kysymyksessä on tilapäinen, lähtökohtaisesti 30.6.2022 asti voimassa ollut koronaepidemiasta johtuva valtiontukisääntöjen kevennys.

Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyvän valtiontukipuiteohjelman avulla voidaan tukea yrityksiä, joihin Venäjän hyökkäys tai sen johdosta asetetut pakotteet tai toteutetut vastatoimet vaikuttavat. Tarkoituksena on antaa mahdollisuus tukitoimenpiteisiin erityisesti yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi sekä kaasun ja sähkön äkillisen hinnannousun kompensoimiseksi kriisin aikana.

Suomessa on toistaiseksi otettu käyttöön muutamia tilapäisten kriisipuitteiden mukaisia tukiohjelmia. Komissio on 13.6.2022 hyväksynyt Suomen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyville valtiontukitoimenpiteille tarkoitetun puitetukiohjelman (SA.103159). Tämän lisäksi komissio on muun muassa hyväksynyt tilapäisten sääntöjen nojalla Finnveran laina- ja korkotukiohjelman sekä energiayhtiölle suunnatun laina- ja takausohjelman sekä kuntasektorin energiayhtiöiden likviditeettiohjelman. 

Komission tietopyyntö puitetukiohjelman perusteella myönnetyistä tuista

Komissio lähetti 31.1.2023 jäsenvaltiolle tietopyynnön puitetukiohjelmien tai suoraan perussopimuksen perusteella myönnetyistä valtiontuista. Tietopyynnön avulla komission on tarkoitus kerätä ajantasaista tietoa niistä valtiontukitoimista, joihin komissio on antanut valtuudet.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) välitti 13.2.2023 tietopyynnön suomalaisille tukiviranomaisille pyytäen viranomaisia täyttämään tietopyyntölomakkeen taulukkoon tiedot mahdollisista valtiontuista, jotka on myönnetty Suomen tilapäisten tukiohjelmien perusteella.

Kuntien vastaukset ministeriölle viimeistään 24.2.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kuntaliittoa välittämään komission tietopyynnön kuntien vastattavaksi.

Mikäli kunta on myöntänyt COVID-19 tai Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan liittyvien puitetukiohjelmien perusteella tukea:

  • Kunnan tulisi toimittaa kyseiset tiedot ministeriölle viimeistään 24.2.2023.
  • Tiedot toimitaan liitteenä olevalla Excel-taulukolla.
  • Tiedot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen valtiontuki.tem(at)gov.fi

Myös kaikki kyselyä ja sen täyttämistä koskevat yhteydenotot pyydetään ystävällisesti osoittamaan ensisijaisesti työ- ja elinkeinoministeriöön valtiontuki.tem(at)gov.fi

Sivun liitteenä TEM:n soveltamisohje Suomen tilapäisestä COVID-19-puitetukiohjelmasta (Liite 1), EU-komission lähettämä ohje taulukon täyttämiseksi (Liite 2) ja Excel-taulukko (Liite 3).

Kuntaliitto pahoittelee kyselylle jälleen kerran annetun vastausajan tiukkaa aikataulua.

Suomen kyselyä hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö. Kysely on jatkoa komission aiemmille vastaaville kyselyille.

Lisätietoja valtiontukisääntelystä yleensä:

Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Kuntaliitto etunimi.sukunimi(at)kuntaliitto.fi puh. 0500 482 016

Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto etunimi.sukunimi(at)kuntaliitto.fi puh. 050 566 4327

 

Aiheesta lisää

Työ- ja elinkeinoministeriön sivustolla:

Aiheesta aiemmin

Kuntaliiton verkkopalvelussa:

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.