EU-komission tietopyyntö alkuvuodesta 2021

Kolmas kysely: kuntien tilapäisen puitetukiohjelman perusteella yrityksille myöntämät valtiontuet

EU-komissio kerää taas syyskesällä 2021 tietoa niistä tuista, joita eri valtiontukiviranomaiset, mukaan lukien kunnat, ovat myöntäneet alueensa yrityksille Suomen tilapäisen COVID-19-valtiontukipuitetukiohjelman tai suoraan perussopimuksen perusteella.

  • Kysely koskee 1.1.-30.6.2021 myönnettyjä puitetukiohjelman mukaisia tukia.
  • Sen sijaan kysely ei koske yksinyrittäjän tukea, myönnettyjä de minimis -tukia eikä ryhmäpoikkeusasetuksella annettuja tukia.
  • Kuntien vastausten määräaika on 25.8.2021. 
     

Suomen tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma (komission päätös SA.56995) perustuu SEUT 107(3)(b) artiklaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muutoksineen). Tilapäistä tukea yrityksille ovat voineet jakaa kansalliset, alueelliset sekä paikalliset tukiviranomaiset, kuten kunnat.

Työ- ja elinkeinoministeriö on maaliskuussa 2021 päivittänyt laatimansa soveltamisohjetta COVID-19 puitetukiohjelmasta (ks. sivun alaosasta, Liite 1).

Tavoitteena työllisyyden ja yritysten tukeminen

Puitetukiohjelman tavoitteena on ollut mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka ovat kärsineet yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta koronakriisin vuoksi.

Tavoitteena on myös auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä. Kysymyksessä on tilapäinen, 31.12.2021 asti voimassa oleva, koronaepidemiasta johtuva valtiontukisääntöjen kevennys.

Komission tietopyyntö puitetukiohjelman perusteella myönnetyistä tuista

Komissio lähetti 25.6.2021 jäsenvaltiolle tietopyynnön puitetukiohjelman tai suoraan perussopimuksen perusteella myönnetyistä valtiontuista. Tietopyynnön avulla komission on tarkoitus kerätä ajantasaista tietoa niistä valtiontukitoimista, joihin komissio on antanut valtuudet.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) välitti 20.7.2021 tietopyynnön suomalaisille tukiviranomaisille pyytäen viranomaisia täyttämään tietopyyntölomakkeen taulukkoon tiedot mahdollisista valtiontuista, jotka on myönnetty Suomen tilapäisen COVID-19 puitetukiohjelman perusteella.  

Kuntien vastaukset ministeriölle viimeistään 25.8.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 20.7.2021 pyytänyt Kuntaliittoa välittämään komission tietopyynnön kuntien vastattavaksi. Määräaika lähettää vastaukset TEM:lle on viimeistään 25.8.2021.

Mikäli kunta on myöntänyt COVID-19-puitetukiohjelman mukaisia tukia:

  • Kunnan tulisi toimittaa kyseiset tiedot ministeriölle viimeistään 25.8.2021.
  • Tiedot toimitaan liitteenä olevalla Excel-taulukolla.
  • Tiedot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen valtiontuki(at)tem.fi

Kaikki kyselyä ja sen täyttämistä koskevat yhteydenotot pyydetään ystävällisesti osoittamaan ensisijaisesti työ- ja elinkeinoministeriöön Simo Välkkeelle, osoite: simo.valke(at)tem.fi.

Liitteenä TEM:n soveltamisohje Suomen tilapäisestä COVID-19-puitetukiohjelmasta (Liite 1), EU-komission lähettämä ohje taulukon täyttämiseksi (Liite 2) ja Excel-taulukko (Liite 3).
 

Suomen kyselyä hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö. Kysely on jatkoa komission joulukuussa 2020 jäsenvaltioille lähettämään tietopyyntöön, jonka Kuntaliitto välitti kunnille tammikuussa 2021.

Lisätietoja valtiontukisääntelystä yleensä:

Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Kuntaliitto puh. 0500 482 016

Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto puh. 050 566 4327

Aiheesta lisää

Tags