Vuoden parhaissa kunta-alan tutkielmissa käsiteltiin kuntien maanhankintapolitiikkaa sekä työsuhteen päättymistä

Suomen Kuntaliitto myöntää vuosittain parhaalle kunnallishallintoa tai kuntasektoria käsitelleelle pro gradu -työlle sekä ammattikorkeakoulutasoisille opinnäytetöille tunnustuspalkinnon ja kunniamainintoja. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihepiiri on kuntakentän kannalta ajankohtainen ja tieteellisesti arvioiden ansiokas. Tunnustuspalkinnon myöntämisen tavoitteena on tukea ja edistää kunta-alan tutkimustyötä.

Tunnustuspalkinto ja kunniamaininnat vuoden 2022 parhaista pro gradu -tutkielmista sekä ammattikorkeakoulutasoista opinnäytetöistä on nyt myönnetty. 

Vuoden gradu käsitteli kuntien maanhankintapolitiikkaa

Vuoden pro-graduna palkittiin oikeustieteen maisteri Essi Lehdon tutkielma ”Kunnan maanhankintapolitiikka modernissa hallinnossa: yhdyskuntarakentamisen vai kuntatalouden ehdoilla? Tutkimus ansaintamotiivien oikeudellisista reunaehdoista kunnan maanhankintapolitiikassa.” 

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan tehdyssä tutkielmassa on tarkasteltu liiketaloudellisen voiton tavoittelun eli ansaintamotiivien oikeudellisia reunaehtoja kunnan maanhankinnassa. Tavoitteena oli selvittää missä määrin kunta voi ansaintatarkoituksessa hankkia maata omistukseensa maan pakkolunastuksella, etuostomenettelyllä tai vapaaehtoisella maanhankinnalla.

Tutkielma sai kiitosta niin ajankohtaisuudesta, tulevaisuussuuntautuneisuudesta, uutuusarvosta kuin myös käyttöarvosta kunnissa. Työn ajankohtaisuudesta kertoo aihepiirin tiimoilta käytävän julkisen keskustelun lisäksi se, että nykyisessä hallitusohjelmassa on nostettu esiin maanomistajan oikeusturva lunastuslain uudistamisen tavoitteena.

Kunniamaininnat saivat diplomi-insinööri Henri Myller tutkielmasta ”Kouluhankkeiden kustannusvertailu, Ovatko Helsingin kaupungin kouluhankkeet muuta Suomea kalliimpia?” sekä hallintotieteiden maisteri Santeri Lajunen tutkielmasta ”Kuntaparlamentarismin synty. Kirjallisuuskatsaukseen perustuva institutionaalinen analyysi edustuksellisen kuntademokratian kehityssuunnasta”.

Palkittu amk-tutkielma kehitti prosesseja työsuhteen päättymiseen

Tunnustuspalkinto parhaasta ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä myönnettiin yhteisöpedagogi Tiina Nilssonille Humanistiseen ammattikorkeakouluun tekemästään opinnäytetyöstä ”Offboarding. Kehityskohteena työsuhteen päättymisen käytänteet ja prosessit Kuntien Tiera Oy:ssa”.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten työsuhteen päättyminen vaikuttaa työnantajamielikuvaan. Tavoitteena oli hahmottaa, millaisia asioita tulisi tapahtua työsuhteen päättyessä, jotta työnantajamielikuva säilyisi positiivisena. Tutkimuksen perusteella ehdotettiin parhaisiin käytäntöihin pohjautuvaa offboarding-prosessia, joka tukee positiivista työntekijäkokemusta ja työnantajamielikuvaa.

Työ sai kiitosta erityisesti ajankohtaisuudesta ja käyttöarvosta kunnissa. Usein työsuhteen päättymiseen liittyvät käytänteet jäävät organisaatioissa vähemmälle huomiolle, joten tutkielman nähdään tarjoavan arvokasta pohdintaa HR-ammattilaisille.

Kunniamaininnan sai rakennusarkkitehti Henri Vierimaa amk-opinnäytetyöstä ”Koulu- ja päiväkotikeskuksen suunnittelu: Kuopion Savilahden Vanhan Varikon lähipalvelukeskus”.

Gradupalkintoja myönnetty vuodesta 1993 - amk-opinnäytetyö palkittiin nyt kuudetta kertaa

Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen vuosittain palkinnut parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu –tasoisen opinnäytetyön. Tänä vuonna Suomen Kuntasäätiön 2 500 euron suuruinen tunnustuspalkinto myönnettiin parhaalle, vuonna 2022 valmistuneelle pro gradu -työlle, ja 2000 euron suuruinen tunnustuspalkinto ammattikorkeakoulusta valmistuneelle opinnäytetyölle. Lisäksi myönnettiin kolme kunniamainintaa.

Tunnustukset annettiin tutkielmille, joiden aihepiirit ovat kuntakentän kannalta ajankohtaisia ja tieteellisesti arvioiden ansiokkaita.

Palkitut tutkielmat

Yhteystiedot:

Essi Lehto, yhteyttä voi ottaa Linkedinin kautta.

Tiina Nilsson, sposti tiina.m.nilsson@gmail.com.

Kunniamaininnan saaneet tutkielmat

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!