Kunnat käyttävät yli 220 miljoonaa euroa esi- ja perusopetuksen kuljetuksiin – kuljetusmuodot vaihtelevat kuntien koon mukaan

Vuonna 2022 kunnat käyttivät yhteensä n. 224 miljoonaa euroa esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetuskustannuksiin. Kuljetuskustannukset ovat kokonaisuudessa nousseet. Kunnat tavoittelevat kuljetustehokkuutta, mutta osalle kunnista tämä on entistä vaikeampaa saavuttaa. Tiedot selviävät Kuntaliiton tekemästä koulukuljetusten kyselystä. 

– Kilpailutusten kannalta on huolestuttavaa havaita markkinatilanteen vaikeutuvan, Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Sjöström sanoo.

–Vaikka perusopetuksen kuljetuskustannukset ovat nousseet, esiopetuksessa taas on tapahtunut merkittävää kustannusten laskua. Yhtenä syynä lienee ikäluokan pieneneminen, kertoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.

– Kustannuksia saattaa vähentää se, että lapsen osallistuessa esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen ei yleensä kuljetusta tarvitse järjestää. 

Yleisin kuljetusmuoto on kunnan järjestämä linja-autokuljetus

Kunnat voivat toteuttaa esi- ja perusopetusta koskevan kuljetusvelvoitteen monella tapaa. Yli 100 000 asukkaan kunnat hyödyntävät joukkoliikennettä ja voivat tarjota oppilaille maksuttoman matkalipun. Muissa kuntakokoluokissa korostuu kunnan järjestämät linja-auto ja taksikuljetukset. Yleisin kuljetusmuoto on kunnan järjestämä linja-autokuljetus. Erityisesti alle 10 000 asukkaan kunnissa käytetään taksikuljetuksia.   

Kuntakokoluokittelun perusteella tarve koulukuljetuksille vaihtelee. Alle 10 000 asukkaan kuntien kuljetuskustannukset ovat muihin kuntiin nähden hyvin suuret. Yli 100 000 asukkaan kunnissa kuljetusoppilaiden osuus ja kustannukset ovat kaikista maltillisimpia. 

–  Kuljetusvelvoite voi vaatia kunnassa hyvin paljon taloudellista panostusta. Se on samalla toimenpide, jolla varmistetaan lähikoulun saavutettavuus sekä turvalliset koulumatkat, Sjöström sanoo.

Hyvillä käytänteillä voidaan vähentää koulumatkojen tapaturmariskejä

Koulumatkojen turvallisuuden varmistamiseksi voidaan monella tavalla panostaa.  Esimerkiksi teiden vaarallisuuden arvioinnissa hyödynnetään entistä enemmän ohjelmia. Tämän lisäksi osa kunnista kokee viranomaisten tai riistanhoitoyhdistyksen kanssa tehtävän yhteistyön tärkeäksi. 

– Eri kokoisissa kunnissa painotetaan eri asioita, jolla pyritään varmistamaan jokaisen oppilaan turvallinen ja sujuva koulumatka. Hyvällä koordinaatiolla ja käytänteillä voidaan vähentää koulumatkojen tapaturmariskejä, Sjöström kertoo.

– Lasten ja nuorten näkökulmasta voi olla entistä merkityksellisempää pyrkiä lisäämään koulumatkojen turvallisuutta siten, että se edistää koululaisten arkiliikkumista esimerkiksi kävellen tai pyöräillen.   

Perusopetuslaki on kunnista toimiva koulumatkojen osalta 

Kyselyn perusteella kunnat pitävät edelleen perusopetuslakia varsin hyvin toimivana koulumatkojen osalta. Kunnat tekevät myös omilla päätöksillään selkeitä taloudellisia panostuksia oppilaiden koulumatkoihin kuten alentamalla esi- ja alkuopetuksen oppilaiden kuljetusten kilometrirajaa.

Seuraavat vuodet esi- ja perusopetuksen aloittavat ikäluokat pienenevät selkeästi, vaikka jatkossakin kunnat ovat erilaisilla kehityspoluilla lapsimäärien suhteen. Vaikutuksia oppilaiden kuljettamiseen on jatkossakin hyvä seurata, koska se on osa perusopetuksen maksuttomuutta ja koulutuspalveluiden kustannuksia. 

Tutustu koulukuljetuskyselyn tietoihin. Raportti: Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset 2022–2023. 

 

  • Vuonna 2023 n. 100 000 eli hieman alle viidesosa kaikista esi- ja perusopetuksen oppilasta on koulukuljetuksissa jokaisena koulupäivänä lukuvuosittain. Kuljetusoppilaiden määrä ei ole kasvanut viime vuosina. 
  • Kuntaliitto on koonnut tähän raporttiin Manner-Suomen kunnista esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevaa tietoa vuodelta 2022 ja 2023. Vastaavanlainen raportti on julkaistu viimeksi vuonna 2022. 
  • Raportti koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäinen osaan on koottu tietoa Kuntaliiton syksyllä 2023 tekemästä koulukuljetuskyselystä koskien esiopetusta ja perusopetusta. Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin. Sen avulla selvitettiin mm. kuntien kuljetuskäytänteitä ja -periaatteita, yhteistyötapoja sekä kuljetuspalveluiden saatavuutta yleisesti. Jatkumona edelliseen kyselyyn kysyimme kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvilta kunnilta kuljetuskustannuksista. 
  • Raportin toinen osa sisältää ajankohtaista tietoa esi- ja perusopetuksen oppilasmääristä ja kuljetuskustannuksista. Tietoa on kerätty pääsääntöisesti Opetushallituksen virallisista tietokannoista. 

 

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!