Ammatillinen johtaminen

Ammatillinen johtaminen kunnissa käsittää kunnanjohtajan, johtavien viranhaltijoiden sekä muiden esimiesten johtamistehtävät.

​Kuntien ammatillisessa johdossa on monia eri tasoja ja toimijoita, joiden keskinäinen yhteistyö on tärkeää kuntaorganisaation sisäisen toimivuuden kannalta. Johtamisen eri keinoin sadaan aikaan muutoksia ihmisten ja organisaatioiden toiminnassa sekä edistetään tavoiteltuja muutoksia työyhteisön jäsenten ajattelussa ja motivaatiossa.

Perinteiset hierakkiset johtamissuhteet ovat murroksessa. Ammattijohdon ja esimiesten rooli on muuttumassa entistä enemmän henkilöstön valmentajaksi sekä suunnannäyttäjäksi ja verkostojen rakentajaksi. Muutostilanteissa erityisesti lähiesimiehillä on keskeinen rooli muutosjohtajina. Tämän vuoksi heidän olisi hyvä olla mukana muutosten suunnittelussa ja ymmärtää muutosten taustalla olevat asiat.

Oheisilla alasivuilla käsitellään erikseen kunnan- ja kaupunginjohtajien, johtoryhmätyöskenentelyn sekä esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen näkökulmia