Kaisa Mäntynen 24.4.2020

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisen selvittämistä lykättävä

Ympäristöterveydenhuollon sektorilla tehdään parhaillaan arvioita uudistamisen tarpeista. Kuntaliitossa toivomme, että ympäristöterveydenhuollon järjestämisen selvittämistä lykätään ja että eläinlääkintähuollon järjestämistä arvioidaan kriittisesti. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat käynnistämässä selvitystä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista annetun lain (410/2009) muutostarpeista. Selvityksen tavoitteena on ympäristöterveydenhuollon järjestäjien lukumäärän vähentäminen.

Vielä helmikuussa sote-ministerityöryhmä linjasi, että ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei tässä vaiheessa sisällytetä maakunnan tehtäviin. Tehtävien siirtoa on tarkoitus selvittää myöhemmin monialaisen maakunnan valmistelun yhteydessä.

Kuntaliitossa emme näe ympäristöterveydenhuollon järjestämisen selvittämistä tällä hetkellä tarkoituksenmukaisena - varsinkin kun tehtävien siirtoa maakunnille selvitetään monialaisen maakunnan valmistelun yhteydessä. Olemme huolissamme siitä, kuinka jatkuvan muutospaineen ja epävarmuuden keskellä työskentely vaikuttaa kunnan viranomaisten toimintakykyyn ja valmiuteen kehittää muun muassa viranomaisyhteistyötä sekä muuta ennaltaehkäisevää terveydensuojelua.

Kuntien velvollisuutta eläinlääkintähuollon järjestämisessä arvioitava kriittisesti

Maa- ja metsätalousministeriö on lisäksi asettanut työryhmän arvioimaan eläinlääkäripalveluja koskevien säädösten uudistamista. Työryhmä selvittää ja arvioi eläinlääkäripalveluiden tarvetta, kuntien järjestämisvelvoitetta, peruseläinlääkäripalvelujen määritelmää sekä kunnille aiheutuneita kustannuksia ja niiden vähentämistä.

Eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä aiheutuu kunnille vuosittain yli 40 miljoonan euron kustannukset. Näistä 65 prosenttia aiheutuu lemmikkieläinten hoidosta ja 35 prosenttia hyötyeläinten hoidosta. Lemmikkieläinten lukumäärä on kasvanut viimeisen 30 vuoden aikana merkittävästä, mutta samalla on kasvanut myös yksityinen palveluntarjonta.

Kuntien taloudellinen tilanne huomioiden toivomme, että työryhmä tarkastelee kriittisesti kuntien tämän hetkisiä, laajojakin velvollisuuksia. Voisiko kuntien velvollisuuksia kaventaa koskemaan esimerkiksi vain hyötyeläinten eläinlääkäripalveluja?

Ympäristöterveydenhuolto ohjaa turvalliseen toimintaan myös koronavirusepidemian aikana

Ympäristöterveydenhuolto ja kuntien viranomaiset ovat olleet aktiivisia terveyshaittojen ennaltaehkäisyssä myös koronakriisin keskellä. Kunnan terveydensuojeluviranomainen on merkittävässä roolissa koronavirusepidemian aikana muun muassa ohjatessaan toiminnanharjoittajia tehostettuun hygieniaan, tukemalla laitoksia ja toimijoita häiriötilannesuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä sekä toimimalla yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa epidemian rajaamiseksi.

 

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on vähentää, poistaa ja ehkäistä elinympäristön terveysriskejä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Tavoitteena on hyvälaatuinen talousvesi, terveellinen asuin- ja elinympäristö, turvalliset elintarvikkeet, terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä toimiva eläinlääkintähuolto.

Lue myös:

Uutinen: Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen arvioitava paikallisesti ja alueelliset erot huomioiden

Tietoa ympäristöterveydenhuollosta Kuntaliiton nettisivuilla.

Kirjoittaja

Kirjoittaja on ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @MantynenKaisa