EU:n rakenne- ja investointirahastot

Eurooppalainen alueellinen yhteistyö ja ENI CBC - EU:n ulkorajayhteistyö

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmilla tuetaan rajat ylittäviä, valtioiden välisiä ja koko Euroopan alueen kattavia yhteistyöhankkeita. Ohjelmatyötä ohjaa erillinen EU:n antama EAY-asetus.

Suomen saama EAKR-rahoitus alueelliseen yhteistyöhön kasvoi edelliskauteen verrattuna ja on nyt 161,3 milj. euroa. Jokaisella ohjelmalla on hallintoviranomainen, joka huolehtii mm. hakuajoista tiedottamisesta ja rahoituksen jakamisesta hankkeille.

Kauden 2014–2020 rahoitus jakaantuu yhteistyömuodoittain seuraavasti:

  • Rajat ylittävä yhteistyö (A) 74 % rahoituksesta
  • Valtioiden välinen yhteistyö (B) 20 %
  • Koko EU:n kattava alueiden välinen yhteistyö (C) 6 %: Interreg Europe, Interact, Urbact ja Espon

Suomi osallistuu kaudella 2014–2020 kolmeen rajat ylittävään A-ohjelmaan, kahteen valtioiden väliseen B-ohjelmaan ja kaikkiin neljään koko Euroopan kattavaan yhteistyöohjelmaan, joista yksi on eurooppalaista alueellista yhteistyötä tukeva INTERREG EUROPE -ohjelma. Ohjelmatyö päässee käyntiin A-tason ohjelmissa syksyllä 2014. Seuraavassa on lyhyesti kuvattu kunkin ohjelman tavoitteet sekä Suomen puoleinen ohjelma-alue. Yksityiskohtaisempi tieto on löydettävissä ao. yhteistyöohjelman kotisivuilta. 

Rajat ylittävät A-tason ohjelmat

Pohjoisen ohjelma (NORD)

Interreg Pohjoinen 2014–2020 -ohjelmalla on tavoitteena nivoa yhteen Eurooppa 2020 -strategia kansallisten sekä Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan alueellisten ja paikallisten kehityssuunnitelmien kanssa. Suomesta ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat.

Lisää aiheesta: Interreg pohjoinen

Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantican tavoitteena on vahvistaa itä-länsi-ulottuvuutta sekä edistää kasvua alueella kehittämällä alueiden osaamista ja rajat ylittäviä toimintoja. Saavutettavuutta ja rajat ylittävää yhteistyötä aikaansaadaan parantamalla liikenneyhteyksiä ja ympäristöyhteistyötä. Botnia-Atlantica -ohjelma kattaa alueita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomessa ohjelma-alueena ovat Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta.

Lisää aiheesta: Botnia-Atlantica

Keskinen Itämeri (Central Baltic)

Keskisen Itämeren -ohjelmassa on tavoitteena vahvistaa yhteistyötä alueiden välillä muun muassa kilpailukykyisen talouden ja kestävän luonnonvarojen käytön saavuttamiseksi. Ohjelmassa mukana ovat Viro, Suomi, Latvia ja Ruotsi. Uusina alueina Suomesta mukaan tulevat Satakunta ja Pirkanmaa.

Lisää aiheesta: Keskisen Itämeren ohjelma 

Valtioiden väliset B-tason ohjelmat

Pohjoinen periferia ja Arktinen (Northern Periphery and Arctic)

Ohjelman tavoitteena on auttaa luomaan eläviä, kilpailukykyisiä ja kestäviä yhteisöjä valtioiden välisen yhteistyön avulla. Mukana hankkeessa ovat Suomi, Irlanti, Ruotsi ja Iso-Britannia (Skotlanti ja Pohjois-Irlanti) sekä Islanti, Färsaaret, Grönlanti ja Norja.

Lisää aiheesta: Northern Periphery and Arctic Programme 2014-2020

Itämeri (Baltic Sea Region)

Itämeren alueen ohjelmassa pyritään valtioiden väliseen yhteistyöhön Itämeren alueella. Teemoina ovat innovaatiot, luonnonvarat ja kestävä liikenne. Itämeren alueen ohjelmassa on mukana yksitoista maata: Suomi, Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi sekä Norja, Valko-Venäjä ja Venäjä.

Lisää aiheesta: Itämeren alueen ohjelma

Koko Euroopan kattavat alueellisen yhteistyön ohjelmat

INTERACT III

INTERACT -ohjelma on Euroopan alueellisen yhteistyön ja ulkorajayhteistyön ohjelmien toteuttamista ja toiminnan kehittämistä tukeva kokemustenvaihto-ohjelma alueellisen yhteistyön ohjelmia hallinnoiville viranomaisille. Tavoitteena on tarjota tukea ohjelmien entistä vaikuttavampaan ja tehokkaampaan toteuttamiseen.

Lisää aiheesta: INTERACT -ohjelma 

URBACT III

URBACT -ohjelma tarjoaa kaupungeille mahdollisuuden kokemustenvaihtoon ja suoraan yleiseen oppimiseen kaupunkikehityksen eri teemoista erilaisten verkostojen, valmennusohjelmien ja työpajojen avulla.

Lisää aiheesta:  URBACT -ohjelma

ESPON

ESPON 2020 -ohjelman tavoitteena on tukea alueellista kehittämistä EU-tasolla sekä jäsenmaissa tutkimusten, tietoaineistojen ja yhteistyöverkostojen avulla. Tutkimukseen perustuvat analyysit ja informaatio koskien alueita ovat keskeisessä osassa kehitystoimintaa.

Lisää aiheesta: ESPON 2020 -ohjelma

INTERREG EUROPE

Koko EU:n sekä Norjan ja Sveitsin kattava alueiden välinen yhteistyöohjelma INTERREG EUROPE 2014–2020 tukee julkisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Ohjelman EAKR-rahoitusosuus on 359 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020. Ohjelma on jatkoa INTERREG IVC 2007–2013 -ohjelmalle.

INTERREG EUROPE -ohjelma tukee alueiden välistä yhteistyötä seuraavien neljän aluekehitykseen liittyvän teeman puitteissa:

  1. tutkimuksen, teknologisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen
  2. pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen
  3. muutoksen tukeminen kohti vähähiilistä taloutta
  4. ympäristön suojeleminen ja resurssitehokkuuden edistäminen

Ohjelmasta rahoitetaan alueiden välisiä yhteistyöhankkeita (interregional cooperation projects). Lisäksi ohjelman puitteissa perustetaan kullekin teemalle osaamisalustat (policy learning platforms), joiden tarjoamia palveluja ja temaattisia sisältöjä voivat hyödyntää muutkin tahot kuin INTERREG EUROPE  yhteistyöhankkeissa mukana olevat.

Lisää aiheesta: 

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY)

European Commission: European Territorial Cooperation

 

ENI CBC - EU:n ulkorajayhteistyö

Suomessa on kolme EU:n ulkorajayhteistyöohjelmaa (ENI CBC), jotka ovat jatkoa vuosina 2007–2013 toteutetuille ohjelmille. Kunkin ohjelman kotisivuilta on löydettävissä ajantasainen tieto järjestettävistä hakukierroksista ja infotilaisuuksista sekä yhteyshenkilöistä.

KolArctic

KolArctic keskittyy alueelliseen yhteistyöhön Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän arkisten alueiden kesken. Hankkeessa pyritään kehittämään taloudellisia ja sosiaalisia aspekteja alueiden näkökulmasta sekä ratkaisemaan alueiden yhteisiä ongelmia.

Lisää aiheesta: http://www.kolarcticenpi.info

Karelia

Karelia on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä alueiden hyvinvointia.

Lisää aiheesta: http://www.kareliaenpi.eu/
 

Kaakkois-Suomi-Venäjä

Kaakkois-Suomi-Venäjä -ohjelman tavoitteet ovat parantaa yhteistä kiinnostusta lakien, demokratian, ihmisoikeuksien ja yhteiskunnan sisäisen eheyden kehittämiseen.Ohjelman alueeseen kuuluvat Suomesta Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Etelä-Savo. Rajoittuvina alueina ovat Itä-Uusimaa, Päijät-Häme ja Pohjois-Savo. Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Etelä-Karjalan liitto.

Lisää aiheesta: http://www.southeastfinrusnpi.fi

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat