Digiä kuntatyössä

Case 12: Riveriassa e-oppiminen tuo joustavuutta opiskeluun

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria toimii maakunnan alueella Joensuussa, Outokummussa, Kiteellä, Lieksassa ja Nurmeksessa. Riveriassa opiskelee vuositasolla noin 15 000 opiskelijaa ja pääpaino koulutuksen järjestämisessä on ammatillisessa koulutuksessa. Riverian 700 hengen henkilöstöstä noin 500 ihmistä työskentelee opetuksessa ja ohjauksessa.

Isossa koulutuskuntayhtymässä on mietitty digitalisaation mahdollisuuksia monella eri tasolla. Pedagoginen suunnitelma kattaa pohdinnat digin osuudesta koulutuksessa ja oppimisympäristöissä, hallinnon puolella taas strategia sekä toiminta- ja taloussuunnitelma pitävät sisällään digin hyödyntämisen hallinnon prosesseissa.

Riverian opiskelijan on mahdollista suorittaa kaikki tutkinnon yhteiset osat (35 osaamispistettä) eRiverian verkko-opintoina. Tällaisia yhteisiä opintoja ovat muun muassa kielet, matemaattiset ja yhteiskunnalliset aineet. Lisäksi opiskelija voi kehittää ja osoittaa ammatillista osaamistaan omalta tutkinnon alaltaan digitaalista työkirjaa hyödyntämällä.

Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n Digiä kuntatyössä -sarjassa perehdyimme digitalisaation hyödyntämiseen Riverian opetus- ja ohjaustyössä.

Avaa kaikki

”Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet opintoihinsa, liikkumavara ja yksilölliset opintopolut ovat tulleet jäädäkseen.”

- Jouko Ignatius, digitaalisen teknologian opetuskäytön kehittäjä, Riveria

lateral-image-left

Digiympäristöt paitsi dokumentaation myös valmistautumisen kanavina

Viimeisten vuosikymmenten aikana muutos kaikille suunnatuista ammatillisista opinnoista kohti yksilöllisesti räätälöityjä opintoja on ollut suuri. Tänä päivänä opiskelija kohtaa opinnoissaan nopeasti digitaalisen oppimisympäristön, jossa erilaiset oppimisen materiaalit ovat käytössä sekä opiskelijoilla että opettajilla. Näitä tietopuolisia materiaaleja opiskelija voi hyödyntää monin eri tavoin opinnoissaan, myös työelämässä oppimisen aikana.

”Tärkeää on hyödyntää digiteknologiaa tarkoituksenmukaisesti.”

- Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Riveria

lateral-image-right

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat opiskelijan tuki Riveriassa myös ennakoinnissa; kun opiskelija on menossa työelämässä oppimaan tiettyyn yritykseen, hän voi tutustua yrityksen tekemiin materiaaleihin etukäteen verkossa. Tällaisia materiaaleja ovat muun muassa työturvallisuuteen ja laitteiden käyttöön liittyvät materiaalit. Samalla, kun yritys tekee sisältöjä opiskelijoiden tarkoituksiin, voi yritys hyödyntää omia materiaalejaan myös muussa perehdyttämisessä.

”Opiskelumateriaali on opiskelijoilla mobiilisti aina käytössä ja oppiminen tapahtuu käytännössä missä ja milloin vain.”

- Ilkka Eronen, verkkopedagogiikan asiantuntija, Riveria

lateral-image-left

Digitaalisten laitteiden yleistyminen ja arkisuus on tuonut Riveriassa myös uudenlaisia tapoja harjoitella vuorovaikutusta. Esimerkiksi keskustelujen videoiminen ja niiden analysoiminen jälkikäteen voi auttaa opiskelijaa kehittymään asiakas- ja kohtaamistilanteissa.

”Liian usein ajatellaan opiskelijoiden osaavan hyödyntää digiä sujuvasti, vaikka esimerkiksi järkevässä tiedonhaussa on useilla opettelemista.”

- Jouko Ignatius, digitaalisen teknologian opetuskäytön kehittäjä, Riveria

lateral-image-right

Henkilöstö aktiivisesti mukana digiopetuksen koulutuksessa

Koronapandemian aiheuttamiin muutoksiin Riveriassa pyrittiin varautumaan muutaman viikon ajan ennen valtakunnallista sulkua. Sopeutumista helpotti jo valmiina käytössä olevat digitaaliset oppimisympäristöt (opi.riveria.fi ja digitaalinen työkirja) sekä kattava laitteisto. Digityökirjan käytön osalta järjestetyn koulutuksen osallistujamäärä nousi nopeasti yli kahteensataan opettajaan ja verrattuna aikaan ennen pandemiaa kuulijoiden joukko moninkertaistui. Riveriassa jatketaan ”Puhetta pedagogiikasta” -teemakeskusteluja säännöllisesti myös vuonna 2022.

Riveriassa henkilöstön tukena on myös digiopetuksen mentori, joka pääsee jalkautumaan kentälle ja auttamaan käytännön ongelmien ratkomisessa. Opettajille viestitään selkeästi, millaisia ohjelmia ja järjestelmiä käytetään, jolloin opettajien kynnys pyytää apua ohjelmien käytössä madaltuu.

Riverian opiskelijoiden digitaidot jakaantuvat monitasoisesti. Osa opiskelijoista oppii käyttämään esimerkiksi digitaalisia ympäristöjä intuitiivisesti, osa taas tarvitsee käytön opetteluun enemmän tukea. Toisaalta osaaminen voi olla myös laite- ja sovelluskohtaista; vaikka opiskelija hallitsisi tietyntyyppiset käyttötavat, voi harjoittelun tarvetta löytyä heti laitemerkin ja sovelluksen vaihtuessa.

”Digitaalisessa ympäristössä toimimisen opiskelu kuuluu olennaisesti kaikille, myös aikuisopiskelijoillemme.”

- Ilkka Eronen, verkkopedagogiikan asiantuntija, Riveria

lateral-image-left

Digitalisaatiolla on rooli myös kädentaitojen opiskelussa

Riveriassa kohdataan aika ajoin epäilyksiä kädentaitojen opiskelun ja digitalisaation yhtymäkohdista. Käytännön työtä harvoin voikaan oppia ”etänä”, ja Riveriassa digitalisaation tarkoitus onkin ensisijaisesti tukea niitä opiskelun alueita, joissa oppiminen digitaalisissa ympäristöissä on hyödyllistä.

Esimerkiksi metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan opinnoissa puuttuvan osaamisen hankkimiseen kuuluu käytännön työskentelyä, jossa opastaja on jatkuvasti paikalla. Käytännön työskentelyn vaiheet ja siitä saadut opit voidaan dokumentoida digitaalisesti videoilla ja valokuvilla, joiden avulla opiskelija pääsee osoittamaan osaamisensa. Järjestelmien avulla opettajat voivat perehtyä opiskelijan osaamiseen ajasta ja paikasta riippumattomasti.

”Sähköisesti tehtävissä opinnoissa parasta on joustavuus.”

- Simo Suikkala, metsäkonealan opiskelija, Riveria

lateral-image-right

Ennakkoon valmistautuvan opiskelun myötä kädentaitojen ohjaamiselle ja harjoittelulle voi jäädä enemmän aikaa, kun osa tiedollisista taidoista on omaksuttu jo valmiiksi verkossa. Riveriassa ajatellaan, että digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat ”käänteisen oppimisen mallin” toteuttamisen nykyistä paremmin ammatillisessa koulutuksessa.

”Digimuutos on myös asennemaailman muuttamista.”

- Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Riveria

lateral-image-left

Lisä- ja taustamateriaalit:

Kuvauksen pohjana on käytetty seuraavia haastatteluja:

Eronen, Ilkka, verkkopedagogiikan asiantuntija, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Herranen, Jatta, pedagoginen johtaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Ignatius, Jouko, digitaalisen teknologian opetuskäytön kehittäjä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Suikkala, Simo, metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan opiskelija, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

 

Lisätietoa Riverian omilta sivuilta.

 

Kuvauksen teksti: Aino Lappalainen / Kuntaliitto ja Anniina Tuomi / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Digiä kuntatyössä

Digiä kuntatyössä - digitalisaatio ja työn murros

Työ muuttaa muotoaan kunnissa. Millaisin kyvykkyyksin ja osaamisin kunnat vastaavat työn murrokseen?

lateral-image-left