Kuntaliiton jäsenpalvelut

Kuntaliitto on kuntasektorin edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit. Toiminnassamme ovat mukana myös maakuntien liitot, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, sekä muut kuntataustaiset toimijat.

Lisää tietoa Kuntaliiton organisaatiosta ja päätöksenteosta löydät täältä.

Jäsenmaksuun kuuluvat palvelut

Palveluitamme kunnille ovat

 • Edunvalvonta
 • Neuvontapalvelut
 • Kehittämis- ja innovaatiopalvelut
 • Verkostot ja tapahtumat
 • Tieto ja tietopalvelut
 • Viestintäpalvelut

Palvelumme ovat pääsääntöisesti maksuttomia jäsenasiakkaillemme.

Voimme tarjota palveluitamme, soveltuvin osin, myös muille kuntataustaisille organisaatioille ja kumppaneillemme.

Yksityiskohtaisempaa tietoa palvelutarjoomastamme löydät täältä.

Maksulliset lisäpalvelut ja tuotteet

Tuemme kuntia myös maksullisin lisäpalveluin. Maksulliset palvelut ovat aina maksuttomia jäsenpalveluita täydentäviä.  

Myös lisäpalvelut voivat soveltuvin osin olla muiden asiakas- ja sidosryhmiemme käytettävissä. Maksuperusteet ja hinnoittelu voivat kuitenkin vaihdella asiakasryhmittäin.

Maksullisia lisäpalveluita ja tuotteitamme ovat 

 • henkilökohtaisena palveluna toteutuva neuvonta, kun palvelun edellyttämä asiantuntijan työpanos ylittää yhden tunnin aikarajan (ks. kohta muutokset1.2.2022 alkaen)
 • toimeksiannosta toteutuvat konsultatiiviset asiantuntijapalvelut kuten 
  • erityisen vaativa lainopillinen neuvonta, konsultatiiviset kannanotot ja lausunnot kunnille 
  • asiantuntijana kuuleminen
  • tavanomaista laajempaa valmistelua ja työpanosta edellyttävät puheenvuorot, luennot ja esitykset
 • yhteisrahoitteisesti toteutettavat hankkeet ja projektit, osana kehittämis- ja innovaatiopalveluita
 • pieni osa tietotuotteista ja -palveluista (julkaisuista, analyyseistä tai päätöksentekoa ja toimintaa tukevista työkaluista). 

Tieto palvelun maksullisuudesta esitetään aina selkeästi ja vahvistetaan sopimuksin tai muulla läpinäkyvällä tavalla. 

Maksullisuuden perusteet 

Maksulliset lisäpalvelut yleisesti

Ohjeellinen taksa edellä mainituista maksullisista lisäpalveluista on jäsen- ja sopimusasiakkaille 150 euroa/tunti + alv.  Muilta kuntataustaisilta toimijoilta veloitetaan kaksinkertainen hinta ja muilta sidosryhmiltä minimissään kaksinkertainen hinta.  

Henkilökohtainen neuvontapalvelu sekä kiirehdityt toimeksiannot

Jäsen- ja sopimusasiakkaita laskutetaan henkilökohtaisena palveluna toteutuvasta neuvonnasta 150 euroa/tunti + alv, mikäli palvelun edellyttämä asiantuntijan työpanos ylittää maksuttoman palvelun aikarajan (2 h).

Asiakkaan toivomuksesta kiirehdittynä (1–3 päivän kuluessa) toteutettavasta neuvontapyynnöstä peritään kaksinkertainen taksa 300 euroa/tunti + alv ensimmäisestä tunnista lähtien.

Asiantuntijakonsultaatiot

Erityisen vaativasta lainopillisesta neuvonnasta, neuvottelu- ja kuulemistehtävästä sekä vastaavasta asiantuntijakonsultaatiosta laskutetaan sopimuksen mukaan. Laskutus perustuu käytettyyn työaikaan ja aiheutuneisiin matka- ym. kustannuksiin. Samoja perusteita sovelletaan myös videoneuvotteluihin. 

Ohjeellinen neuvottelu- ja kuulemispalkkio, puheenvuoro-, luentopalkkio tai muu näihin rinnastettavissa oleva palkkio on 150 euroa/h + alv.  Laskutus perustuu käytettyyn valmistelu- ja toteutustyöaikaan ja aiheutuneisiin matkakuluihin. Mahdolliset matkatoimistojen ym. muut toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat laskut ohjataan suoraan toimeksiantajalle, jolloin vältetään tarpeeton läpilaskutus.

Useita luennoitsijoita vaativien tilaisuuksien veloitukset sovitaan erikseen. Konsultatiivisten asiantuntijapalveluiden veloituksesta muilta asiakas- ja sidosryhmiltä kuin jäsen- ja sopimusasiakkailta sovitaan erikseen.

Laskutusperusteet eivät koske KT Kuntatyönantajien palveluja eivätkä Julkisten hankintayksiköiden neuvontapalvelua (JHNY).

Muutokset 1.2.2022 alkaen

Neuvontapalvelun tasoa parannetaan henkilökohtaisessa neuvonnassa: maksuttoman palvelun tuntirajaa lavennetaan aiemmasta yhdestä tunnista kahteen tuntiin kutakin palvelupyyntöä kohden.

Muita oleellisia muutoksia aiempiin maksuperusteisiin ja taksoihin ei ole tehty.

Kuntaliiton hallituksen (28.10.2021) tekemää päätöstä sovelletaan 1.2.2022 alkaen.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää