Maakuntien liitot

Aluekehitysvastuu

Maakuntien liitot toimivat alueiden kehittämisestä annetun lain (7/2014) mukaisina aluekehitysviranomaisina. Lain tavoitteena on luoda edellytykset aluelähtöiselle kestävään kehitykseen perustuvalle kasvulle ja uudistumiselle sekä hyvinvoinnille ja sosiaaliselle eheydelle.

Liitto vastaa maakunnassaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta ja ohjelmista sekä huolehtii osaltaan ohjelmien toteutuksesta ja niihin liittyvistä kansainvälisistä yhteyksistä.  

Tässä työssä liitto:

  • Laatii alueelliset kehittämissuunnitelmat (maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma), joissa se sovittaa yhteen jäsenkuntiensa ja mm. valtion aluehallintoviranomaisille kuuluvat aluekehitystoimenpiteet

  • Esittää tavoitteet maakunnan liikenneverkkorakenteen ja muun infrastruktuurin kehittämiseksi

  • Kehittää elinkeinoelämän rakenteita yritysten ja työpaikkojen luomiseksi ja turvaamiseksi

  • Osallistuu kansallisten ja EU-hankkeiden rahoituspäätösten suunnitteluun ja tekemiseen

  • Kehittää väestön ammatillista osaamisympäristöä

Liitto valmistelee suunnitelmat ja ohjelmat yhteistyössä valtion ja kuntien viranomaisten sekä alueella toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa. Ohjelmia laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelmassa esitetyt kehittämistavoitteet ja -strategiat, alue- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet sekä ohjelmien ympäristövaikutukset.

Maakunnan liiton suunnitelmilla ja ohjelmilla on lakiin perustuvat oikeusvaikutukset. Kuntien ja valtion viranomaisten on omissa operatiivisissa ja muissa toimenpiteissään otettava huomioon liiton suunnitelmat ja ohjelmat.

Ohjelmaperusteista aluepolitiikkaa voidaan toteuttaa myös elinkeinoelämän, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja ns. kolmannen sektorin kanssa. Toiminta painottuu kunkin maakunnan erityispiirteillä.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista