Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kuntien roolia paikallisen elinvoiman avaintoimijana on vahvistettava

  • Ensisijainen vastuu kasvun, innovaatioiden, elinvoiman ja työllisyyden edellytyksistä on kunnilla. Niillä on myös oltava tähän tarvittavat kannustimet (verotulot) sekä liikkumavara (yleinen toimiala).

  • Kasvupalvelulainsäädännön on mahdollistettava joustava sopiminen kuntien ja maakuntien kesken mm. alueellisten erityispiirteiden huomioimiseksi. Kunnilla on oltava oikeus tuottaa kasvupalveluja.

  • On luotava menettelyt, joilla yhdistetään kuntien, alueellisten organisaatioiden ja kansallisten toimijoiden osaaminen ja resurssit vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, jonka tulee sisältää ratkaisuja työvoiman liikkuvuuden edistämiseen, osaamisen vahvistamiseen, sosiaaliturvaan ja kotoutumiseen.

  • Kansainvälistyminen edistää kuntien elinvoimaa. Kuntien ja maakuntien resurssit kansainväliseen yhteistyöhön tulee varmistaa.

Kuntapäättäjät pitävät kaavoitusta ja maankäyttöä tärkeimpänä kunnan elinvaoimaisuuden ja hyvinvoinnin toimenpiteenä.

  • Kuntien asema on huomioitava Suomen EU-politiikassa, puheenjohtajakaudella ja mm. EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa koskevissa tavoitteissa.

  • Kunnille on varmistettava onnistuneen kotouttamisen edellyttämät voimavarat. Hallittu maahanmuutto edistää kunnan elinvoimaa.

  • Osaavan työvoiman saatavuudesta kunta-alalle on huolehdittava mm. koulutusta kehittämällä.

  • Kaupunkipolitiikan koordinaatiota ja pitkäjänteisyyttä valtionhallinnossa on vahvistettava kaupunkiseutujen erityispiirteiden tunnistamiseksi ja huomioimiseksi osana monimuotoista kuntapolitiikkaa.

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET: Kuntaliitto esittää työllistymisen lähipalveluja kunnille

Kunnat satsaavat jo nyt työllisyydenhoitoon yhtä paljon kuin valtio, joten myös vastuun tulisi kasvaa. Asiakkaiden tarpeisiin vastaava ja alueiden erityispiirteet huomioiva lähipalvelu sopisi luontevasti kuntien hoidettavaksi ja varmistaisi entistä paremmin palveluiden saatavuuden.

lateral-image-right
lateral-image-left