Kunnan toimielimet

Valtuusto

Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Se päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.

Valtuustolla on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä.

Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 14 §:ssä. Näitä tehtäviä se ei voi siirtää muiden päätettäviksi.

Valtuuston tehtäviin kuuluu päättää:

 1. kuntastrategiasta;
 2. hallintosäännöstä;
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 12. tilintarkastajien valitsemisesta;
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; sekä
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan huhtikuussa pidettävissä kuntavaaleissa. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.

Valtuutettuja valitaan kunnan päättämä määrä, kuitenkin vähintään asukasluvun mukaisesti määräytyvä kuntalain 16 §:n mukainen vähimmäismäärä.

tags