Usein kysyttyä kuntavaaleista

Voiko henkilö asettua ehdoille kuntavaaleihin, jos hän on esitutkinnassa, oikeusprosessissa tai hän on tehnyt konkurssin?

Vaalikelpoisuuden yleisiä edellytyksiä ovat kotikunta, äänioikeus kuntavaaleissa sekä se, ettei henkilöä ole julistettu vajaavaltaiseksi. Henkilön aikaisemmat rikostuomiot, vireillä olevat esitutkinnat tai konkurssi eivät vaikuta vaalikelpoisuuteen.

Voiko henkilö olla useamman valitsijayhdistyksen jäsen samoissa vaaleissa?

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jäsenenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdistyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan on poistettava hänen nimensä kaikista perustamisasiakirjoista.

Voiko valitsijayhdistyksen jäsen olla itse kuntavaaleissa ehdokkaana tai toisen puolueen jäsen?

Laissa ei ole rajoitettu valitsijayhdistyksen jäsenen mahdollisuutta olla kuntavaaleissa itse ehdokkaana tai jäsenenä puolueessa. Henkilö voi olla oman valitsijayhdistyksensä ehdokas. Jos hän ei ole oman valitsijayhdistyksensä ehdokas, hän voi olla toisen valitsijayhdistyksen ehdokas. 

Tuleeko vaaliasiamiehen olla puolueen tai valitsijayhdistyksen jäsen?

Ehdokkaita asettavalla puolueella ja valitsijayhdistyksellä on oltava vaaliasiamies ja hänellä varamies. Asiamieheltä ei edellytetä äänioikeutta kunnassa, eikä myöskään puolueen tai valitsijayhdistyksen jäsenyyttä. Vaaliasiamies voi olla myös kuntavaaleissa itse ehdokkaana.

Jos keskusvaalilautakunnan jäsen asettuu ehdolle kuntavaaleissa, tuleeko hänen tilalleen valita uusi jäsen?

Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Uutta jäsentä ei ole tarpeen valita. Esteelliseksi tulleen jäsenen sijasta tehtävää hoitaa 1. sijalle asetettu varajäsen.

Voiko ehdokashakemuksen suostumuksen peruuttaa?

Suostumuksen peruuttamisesta ei ole säädetty laissa. Jos suostumus todisteellisesti peruutetaan ennen ehdokashakemuksen jättämistä ja vaaliasiamies on tiennyt peruutuksesta, suostumus on lähtökohtaisesti katsottava mitättömäksi.

Milloin ehdokkaan tulee olla täysi-ikäinen?

Ehdokkaalla on oltava jossakin Suomen kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa. Jotta henkilöllä olisi äänioikeus kuntavaaleissa, hänen täytyy viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Jos henkilö on sitoutumattomana ehdokkaana puolueen listoilla, merkitäänkö tieto ”sitoutumaton” ehdokaslistaan?

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään ehdokaslistaan numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. Merkintä "sitoutumaton" ei kuulu ehdokaslistaan merkittäviin tietoihin.

Milloin kuntavaalien ulkomainonnan voi aloittaa?

Kuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää. Mainonnan ajankohta, mainospaikat ja kunnassa asiasta vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon.

Missä kunnassa saa vaalipäivänä äänestää opiskelija, joka opiskelee muualla kuin kotipaikkakunnallaan?

Äänioikeus on siinä kunnassa, joka on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan henkilön kotikunta 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Lisää aiheesta

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista