Lausunto 28.2.2017, nro 164/03/2017, Minna Lindberg

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta

Opetushallitus on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi.

Yleistä

Kuntaliitto pitää luonnosta aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi oikeansuuntaisina ja monilta osin luonnos tuo opetuksen aikuisten perusoletuksen kannalta tärkeitä asioita esille. Kuntaliitto toteaa, että perusteluonnoksessa on otettu riittävästi huomioon kohderyhmän moninaisuus ja aikuisuus.

Kuntaliitto pitää kokonaisuutta hyvänä, johon sisältyy myös luku- ja kirjoitustaidon opetus. Kuntaliitto on jo aikaisemmissa lausunnoissa nostanut esille, että on myönteistä, että perusopetuslain 46 § muutoksen myötä muodostuu tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

Perusopetuslain (628/1998) 14 §:n 2 momentin mukaan Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen ja muun perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista (opetussuunnitelman perusteet).    

Kuntaliiton näkemyksen mukaan luonnosperusteissa on sisältöjä, jotka eivät kuulu Opetushallituksen valtuutussäännöksen piiriin. Näitä ovat aikuisten perusopetuksen tehtävä, aikuisten perusopetuksen toimintakulttuuri sekä oppimisympäristöt ja työtavat. Tältä osin sisällöt tulisi poistaa tai siirtää tukimateriaaliksi.   

Kuntaliitto toteaa, että perusteluonnos on vain suomenkielinen, ja siitä syystä luonnoksesta puuttuu myös oppiaineet modersmål och litteratur ja svenska som andra språk.

Kuntaliitto edellyttää, että myös modersmål och litteratur ja svenska som andra språk oppiaineiden opetussuunnitelman perusteet laaditaan vastaavalla tavalla, kun äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä. Kuntaliitto edellyttää myös, että aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet laaditaan kokonaisuudessa ruotsiksi.

LUKU 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

Kuntaliitto pitää kiitettävänä sitä, että paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta
korostuvat. Luonnosperusteet antavat hyvät lähtökohdat paikallisen opetussuunnitelman
laatimiselle.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa viitataan tässä luvussa ja
monessa muussa kohdassa valtioneuvoston asetukseen perusopetuslaissa tarkoitetun
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta.

Tätä asetusta ei kuitenkaan lausuntoa annettaessa ole annettu,

joten näiltä osin Kuntaliitto varaa mahdollisuuden lausua asiasta erikseen.

Kuntaliitto toteaa, että opetuksen järjestäjä voi perusopetuslain mukaan hankkia lukutaitovaiheen opetusta kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä opetuksen järjestäjältä. Mikäli aikuisten perusopetuksen järjestäjä hankkii lukutaitovaiheen opetuksen muulta opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, tulee tämä hankintamenettely kuvata omassa opetussuunnitelmassa.

 

LUKU 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Luvussa kuvataan opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita, kuten koulutuksen laajuus ja rakenne ja eri oppiaineiden ja aineryhmien kurssien kokonaisuuksia. Tämä perustuu valtioneuvoston asetukseen, jota vielä ei ole annettu.

 

LUKU 4 Oppimaan oppimisen ja yhteiskuntaan integroitumisen toimintakulttuuri

Tässä luvussa kuvataan tekijöitä jotka muodostavat aikuisten perusopetuksen toimintakulttuurin. Kuntaliitto toteaa, että perusopetuksen toimintakulttuuria ei tulisi normittaa opetussuunnitelman perusteissa.

 

LUKU 5 Ohjaus, oppimisen ja opiskelun tuki, opiskeluhuolto sekä kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Yksi tärkeä osa aikuisten perusopetusta on henkilökohtaistettu opiskelupolku ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Työelämätaidot ovat tärkeä osa kotoutumisprosessia. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa kuvataan myös jatko-opinto suunnitelmia ja opiskelijan urasuunnitelmia. Nämä ovat tärkeitä osia mutta vaativat myös paljon koulutuksen järjestäjiltä.

Kuntaliitto toteaa, että henkilökohtaiseen suunnitelmaan on hyvä liittää mm kotoutumissuunnitelma. Tämä vaatii myös opetuksen järjestäjältä yhteistyötä muiden tahojen kanssa sekä opettajien ja opinto-ohjaajan tiivistä yhteistyötä.
 

LUKU 6. Yhteistyö ja opetuksen järjestämistapoja

On tärkeää, että etäopetus on nostettu omana alalukuna esiin, kuten myös vuoden 2015 opetussuunnitelman perusteissa. Kuntaliiton näkemyksen mukaan tekstiin olisi kuitenkin hyvä lisätä myös, että etäyhteyksien avulla opiskelija voi valita ja suorittaa toisen oppilaitoksen tarjoamia opintoja joita oma oppilaitos ei mahdollisesti tarjoa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri

MInna Lindberg 
erityisasiantuntija

 

Lausunnon keskeinen sisältö

Kuntaliitto pitää luonnosta aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi hyvänä kokonaisuutena joka on kattavasti kirjoitettu. Perusteluonnoksessa on otettu huomioon kohderyhmän moninaisuus ja aikuisuus.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan perusteiden luonnoksessa on sisältöjä, jotka eivät kuulu opetussuunnitelmien normiteksteihin. Näitä ovat aikuisten perusopetuksen tehtävä, aikuisten perusopetuksen toimintakulttuuri sekä oppimisympäristöt ja työtavat. Tältä osin sisällöt tulisi poistaa tai siirtää tukimateriaaliksi.   

Kuntaliitto edellyttää, että myös modersmål och litteratur ja svenska som andra språk oppiaineiden opetussuunnitelman perusteet laaditaan vastaavalla tavalla, kun äidinkieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä. Kuntaliitto edellyttää myös, että aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet laaditaan kokonaisuudessa ruotsiksi.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa viitataan tässä luvussa ja monessa muussa kohdassa valtioneuvoston asetukseen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Tätä asetusta ei kuitenkaan lausuntoa annettaessa ole annettu, joten näiltä osin Kuntaliitto varaa mahdollisuuden lausua asiasta erikseen.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.