Lausunto Opetushallitukselle 18.11.2013, dnro 3963/90/2013

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen ja valtakunnallisesti yhtenevät pääsy- ja soveltuvuuskokeet, kielikoe ja oppimisvalmiuksia mittaavat koe

​Opetushallitus on pyytänyt toimittamaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan liittyvien kokeiden kehittämishankkeen (VAKUVA 2) ohjausryhmän ehdotuksia 8.11.2013 koskevat näkemykset kirjallisena Opetushallitukseen viimeistään 18.11.2013 mennessä.

Yleistä 

VAKUVA II kehittämishankkeen ehdotuksilla on monia hyviä tavoitteita. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalinnassa on kuitenkin samanaikaisesti vireillä useita uudistuksia yhteishakuun ja sähköisiin hakupalveluihin sekä ammatillisen koulutuksen yhteishakuasetukseen liittyen, asetuksen taustamuistioluonnoksessa (27.6.2013) on mm. esitetty yhteishaun jälkeisen täydennyshaun poistamista. Tällä hetkellä opiskelijavalinnan osalta on epäselvää esimerkiksi se, miten koulutuksen järjestäjien tulee yhteishaun jälkeen tulevaisuudessa toimia. Näin ollen Kuntaliitto edellyttää, että ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaa koskeva prosessi kuvataan kokonaisuudessaan ja myös tämän kehittämishankkeen ehdotukset otetaan siinä huomioon.      

Kielikoe 

Opetus- ja kulttuuriministeriön opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun asetuksen (4/2013) 24 §:ssä säädetään opetuskielen hallinnan osoittamisesta. Säännöksen mukaan jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään koulutuksen järjestäjän toimesta valtakunnallisesti yhtenäisellä kielikokeella.  

Kuntaliitto pitää hyvänä, että on olemassa valtakunnallinen yhteismitallinen kielikoe. Kuntaliitto kuitenkin edellyttää, että valtio korvaa tästä aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.  

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet, oppimisvalmiuksia mittaava koe harkinnanvaraisen valinnan tueksi 

Opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Pykälän 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäjä päättää muista opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä mahdollisesti järjestettävistä pääsy- tai soveltuvuuskokeista. Pykälän 5 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää tarkemmin opiskelijaksi ottamisen perusteista.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun asetuksen (4/2013) 15 §:n pääsy- ja soveltuvuuskokeita koskevan kohdan mukaan koulutuksen järjestäjä voi järjestää ammatilliseen koulutukseen hakeville pääsy- tai soveltuvuuskokeen. Näin ollen voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole säädöspohjaa ehdotuksen mukaisille koulutuksen järjestäjiä velvoittaville valtakunnallisesti yhteneville pääsy- ja soveltuvuuskokeille.   

Koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvasta valinnasta säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön em. asetuksen 4 luvussa. Ehdotuksen mukaista valtakunnallista oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta osana koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvaa valintaa, ei säännöksiin sisälly.   

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että jatkossakin pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestäminen sekä oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen järjestäminen tulee olla koulutuksen järjestäjän harkinnassa. Viranomaisten valtakunnallinen aineisto tulee olla maksutta koulutuksen järjestäjien käytössä.  

Ehdotuksen sisältyy pääsy- ja soveltuvuuskokeiden pilotointi. Ehdotuksen mukaan hankkeessa laaditaan syksyn 2013 aikana valtakunnalliset pääsy- ja soveltuvuuskoeaihiot valintaryhmittäin, joiden pilotointiin koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus osallistua kevään 2014 yhteishaussa. Ehdotuksen mukaan pilotointiin osallistuville voidaan myöntää valtionavustusta.  Kuntaliitto toteaa, että pilotoinnin turvin ei saa rakentua toimintamallia, joka aiheuttaa jatkossa kunnille, koulutuksen järjestäjille kustannuksia. Näin ollen Kuntaliitto edellyttää, että kustannusten arviointia varten kerätään kustannustiedot pilotoinnista.  

Lopuksi 

Lisäksi Kuntaliitto kiinnittää kaikilta osin huomioita ehdotuksen mukaisten toimenpiteiden kiireelliseen aikatauluun sekä erityisesti siihen, että ehdotuksessa ei käsitellä lainkaan sitä, mikä taho ehdotuksen mukaiset yhtenäiset koemateriaalit ja aineistot maksaa. Kuntaliitto edellyttää, että aineistot ovat kunnille ja koulutuksen järjestäjille maksuttomia.   

Kuntaliitto myös korostaa, että pääosin kehityshankkeessa ehdotetut menettelytavat eivät kuntia ja koulutuksen järjestäjiä velvoita eikä kuntien ja koulutuksen järjestäjien tehtäviä tule tätä kautta lisätä. Mikäli ehdotusten valmistelu jatkuu säädöstasolle tai muutoin koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi, tulee säädösten ja määräysten kustannusvaikutukset arvioida sekä käsitellä asia kuntalain edellyttämällä tavalla kunnallishallinnon ja talouden neuvottelukunnassa.   

SUOMEN KUNTALIITTO  

Minna Antila
lakimies, opetus ja kulttuuri

tags