Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 13.6.2013, dnro 2085/90/2013, Päivi Väisänen-Haapanen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistoksi

​Suomen Kuntaliitto ry. toteaa lausuntonaan ehdotuksesta ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistoksi seuraavaa: 

Koodiston on tarkoitus tulla voimaan suosituksena, mutta ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisessa vaiheessa koodistosta tulee sitova määräys. Kun ammattikorkeakoulut muutetaan osakeyhtiöiksi, niiden on noudatettava kirjanpitolakia ja -asetusta. Rahoittajalla on mahdollisuus pyytää erilaisia tietoja koulutuksenjärjestäjiltä, mutta samalla tulisi huomioida, että kysytään rahoituksen kannalta oleellisia asioita ja vältetään kysymästä samoja asioita useaan kertaan. Ammatillisen koulutuksen virallisten talous- ja toimintatietojen keruu olisi mielekästä yhdistää Tilastokeskuksen alaisuuteen. Tilastokeskus kerää jo nykyisin mm. lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmää varten kerättävät tiedot osana kuntien ja kuntayhtymien tiedonkeruuta ja toimittaa nämä kyseiset tiedot sopimukseen perustuen opetushallinnolle. Kuntien ja kuntayhtymien kannalta olisi selkeämpää, että viralliset tiedonkeruut toteutettaisiin yhtenäisesti saman toimijan toimesta. 

Ammattikorkeakoulujen tulee laatia kululajikohtainen tuloslaskelma liiketoiminnasta. Avoimuuden kannalta kululajikohtainen tuloslaskelma on myönteinen. Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 3 §:ssä on määrätty, minkälainen on aatteellisen yhteisön tai säätiön tuloslaskelmakaava. Jos ammattikorkeakoulu on säätiömuotoinen, sen on noudatettava kirjanpitoasetuksen mukaista kaavaa. Ammattikorkeakoulut muutetaan osakeyhtiömuotoisiksi viimeistään 1.1.2015. 

Arvonlisäverolain muutos sisältää kiinteistöjä koskevan alv-menettelyn. Vuokratiloissa toimiessaan vuokranantaja tai ammattikorkeakoulun ylläpitäjän omistamassa kiinteistöosakeyhtiössä kiinteistöosakeyhtiö saa vähentää investointikustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot eikä vuokraan jää piilevää arvonlisäveroa. 

Arvonlisäveroa koskeva kohta olisi tarpeen tarkentaa ja tuoda esiin miksi kompensointi tehdään tässä kuvatulla tavalla. Lisäksi on viitattu vain ministeriövaliokunnan linjaukseen ja mainittu, että luopuminen tehdään ”vuosina 2014 -2016 tehtävien investointien osalta”.  Tarkentaa tulisi, milloin investointi katsotaan tehdyksi kun se on valmistunut tai luovutettu 1.1.2014 vai millä tavoin? Todennäköisesti kiinteistöinvestoinnista on maksettu arvonlisäverollisia kuluja sisältäviä maksueriä aiemmin, mutta jos kyse olisi verollisesta toimijasta, niin alv-vähennykset voitaisiin saada jo silloin eli esimerkiksi elokuussa 2013 maksetusta ennakkomaksusta alv-vähennys saataisiin silloin jo 8/2013. Voidaanko kompensaation määrään laskea veron määrä, joka kohdistuu esimerkiksi tuohon elokuun ennakkomaksuerään jos tiedetään, että 1.1.2014 alkaen kiinteistöinvestointi tulee verolliseen käyttöön uuden lainsäädännön nojalla vaikka kyseinen lainsäädäntö ei ole voimassa vielä 8/2013? 

 

SUOMEN KUNTALIITTO  

Anneli Kangasvieri                                        
johtaja, opetus ja kulttuuri     

Päivi Väisänen-Haapanen
erityisasiantuntija 

tags