Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 17.2.2014, Dno 406/90/2014, Päivi Koivunranta-Vaara

Ehdotus lääkelain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa ehdotuksesta laiksi lääkelain muuttamisesta.

​Lakiehdotuksen mukaan apteekkien lääkevalmistus muutettaisiin kokonaan luvanvaraiseksi. Muutoksen tavoitteena on lääkevalmistuksen keskittyminen valmistusyksiköihin, jotka palvelisivat apteekkeja sopimusperusteisesti. Lupamenettelyn avulla voidaan varmistaa valmistukselle yhtenäiset laatuvaatimukset. Muut kuin lääkevalmistusta harjoittavat apteekit voitaisiin tulevaisuudessa vapauttaa lääkkeiden valmistusvelvollisuudesta eikä niiden tarvitsisi ylläpitää valmistustiloja eikä henkilöstön valmiuksia lääkevalmistukseen. Luvanvaraisuutta alettaisiin soveltaa vuoden 2015 loppuun ulottuvan siirtymäajan jälkeen.

Lakiesityksen tavoitteena on eri tavoin sujuvoittaa apteekkarien vaihdostilanteita. Avoimista apteekkiluvista ilmoitettaisiin Fimean internet-sivuilla ja ilmoitusten tietosisältöä parannettaisiin. Edelleen täsmennettäisiin uuden ja luopuvan apteekkarin työnjakoa ja luopuvan apteekkarin velvollisuuksia antaa apteekkitoiminnasta tietoja seuraajalleen. Apteekkiliikkeen vastaanottamisen määräaika lyhennettäisiin yhdestä vuodesta puoleen vuoteen.

Uuden apteekin perustamisedellytyksiin ehdotetaan muutoksia. Lääkkeiden saatavuuden arvioinnissa otettaisiin huomioon alueella asuvan väestön lisäksi myös alueella asioiva väestö. Lisäksi arvioinnissa muut terveyspalvelut otettaisiin huomioon muutenkin kuin sijainnin osalta.

Lisäksi ehdotetaan täsmennyksiä sivuapteekkeja ja palvelupisteitä sekä asiakastiloja koskeviin säädöksiin. Uutena valvontakeinona esitetään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle oikeitta määrätä uhkasakko tarkastuksessa annettuja määräyksiä tehostamaan.

Lakiesitys perustuu keskeisiltä osiltaan vuosina 2010–2011 toimineen apteekkitoiminnan kehittämisryhmän ehdotuksiin. Kuntaliitto pitää esitystä pääosin perusteltuina ja katsoo, että ehdotetut muutokset osaltaan tukevat lääkkeiden saatavuutta. Kuitenkin 41 §:ssä ehdotettu säädös, jonka mukaan apteekkien sijoittumista harkittaessa otetaan huomioon myös alueella asioiva väestö, voi heikentää etenkin pienten asutuskeskusten apteekkien toimintaedellytyksiä ja siten vaarantaa sellaisten  kansalaisten apteekkipalvelut, jotka eivät esimerkiksi sairautensa tai korkean ikänsä takia voi asioida asutuskeskusten ulkopuolella sijaitsevissa kauppakeskuksissa. Tähän asiaan tulisi apteekkilupia arvioitaessa kiinnittää huomiota.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali ja terveys

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

tags