Sosiaali- ja terveysministeriö, 24.9.2013, Dnro 3333/90/2013, Päivi Koivuranta-Vaara

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi lääketaksasta

​Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta asetukseksi lääketaksasta.

Asetusehdotuksen tavoitteena on osaltaan turvata koko maan kattavan lääkejakelujärjestelmän toimintaedellytykset. Reseptilääkkeiden hinnat ovat viime vuosina eri toimenpiteiden seurauksena alentuneet ja tämä on vaikuttanut apteekkitoiminnan kannattavuuteen ja lisännyt apteekkien välisiä kannattavuuden eroja. Kaupunkien suuret apteekit ovat kehittyneet suotuisasti, koska ne ovat voineet lisätä itsehoitolääkkeiden ja muun kauppatavaran myyntiä, kun taas syrjäisemmät apteekit, jotka ovat riippuvaisia reseptilääkkeiden myynnistä, ovat kehittyneet heikommin.

Asetusehdotuksella pyritään vähentämään apteekkien myyntikatteen riippuvuutta lääkkeiden tukkuhinnoista ja huomioimaan paremmin niiden asiantuntijatyö ja lakisääteinen lääkeneuvonta. Nykyisessä taksa-asetuksessa määriteltyjä ostohinnan kertoimia ja niihin liitettäviä kiinteitä osia alennettaisiin, mutta lääkevalmisteen toimitusmaksua korotettaisiin. Lääkkeiden tukkuhinnan alenemisen vaikutus apteekkitoiminnan katteeseen olisi nykyistä vähäisempi, kun kiinteän osan osuus myyntikatteesta nousisi 24 prosentista 35 prosenttiin.

Itsehoitolääkkeiden, sairausvakuutuslain (5 luvun 2 §:n) mukaisesti korvattavien perusvoiteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden vähittäismyyntihinnan määrittelykaava säilyisi nykyisellään. Silloin, kun niitä toimitettaisiin reseptillä, hintaan lisättäisiin lääkevalmisteen toimitusmaksu. Toimitusmaksu koskisi myös lääkemääräyksellä valmistettavia lääkkeitä.

Ehdotetun taksa-asetuksen on tarkoitus olla apteekkien myyntikatteen osalta kustannusneutraali ja sen arvioidaan tukevan paljon halpoja reseptilääkkeitä myyvien maaseudun apteekkien toimintaa.

Ehdotus vähentäisi sairausvakuutuksen lääkekorvausmenoja laskelmien mukaan 15.8 miljoonalla eurolla. Potilaiden lääkekustannuksen nousu olisi samaa suuruusluokkaa. Potilaiden ja Kelan kustannuksia on tarkoitus tasata sairausvakuutusjärjestelmän välityksellä ja STM on pyytänyt lausuntoa myös sairausvakuutuslain muutosehdotuksesta, jolla maksukattoa alennettaisiin. 

Potilaiden kannalta arvioituna 92 prosentilla lääkkeiden käyttäjistä omavastuu säilyisi ennallaan, kahdeksalla prosentilla omavastuu suurenisi ja noin puolella prosentilla pienenisi. Keskimääräinen omavastuun nousu olisi kuitenkin alle 20 euroa ja enimmilläänkin vain 100 euroa. Toimitusmaksun lisääminen voi kasvattaa erityisesti sellaisten henkilöiden kustannuksia, jotka eri syistä eivät voi hankkia sairausvakuutuksesta korvattavia kolmen kuukauden lääkkeitä kerralla, vaan joutuvat asioimaan useammin.

Perustelumuistiossa on arvioitu, että potilaan maksuosuuden kasvattaminen voi siirtää lääkemenoja kuntien maksettavasti toimeentulotuen muodossa. Toisaalta kalliiden lääkkeiden hinnat halpenisivat asetuksen vaikutuksesta. Kokonaisvaikutus on tässä vaiheessa erittäin vaikeasti arvioitavissa.

Kuntaliitto pitää asetuksen tavoitetta tärkeänä. Tärkeää on myös seurata, miten asetus vaikuttaa eri alueiden apteekkitoimintaan, potilaiden kustannuksiin ja mahdollisesti toimentulotuen tarpeeseen. Asetustekstiin Kuntaliitolla ei ole muutosehdotuksia.

SUOMEN KUNTALIITTO

Sami Uotinen
johtava lakimies, tiimin vetäjä

 

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

tags