Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 3.10.2014, Dnro 3879/90/2014, Taina Väre

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

​Ehdotettu asetus täsmentää sekä ELY -keskusten että paikallisten toimintaryhmien toimintaa määrittämällä rahoituksen ehtoja yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin, koulutus - ja tiedonvälityshankkeisiin, yleishyödyllisiin investointeihin ja teemahankkeisiin. Ehdotus noudattaa pääosin edellisellä ohjelmakaudella voimassa olleita säädöksiä. 

Yleishyödyllisten kehittämis- ja investointihankkeiden hyväksyttäviä toimenpiteitä asetusluonnoksessa avataan riittävästi. Elinkeinojen kehittämisen osalta asetuksessa tulisi avata enemmän toimenpiteen ”Yhteistyö” sisältöä ja hyväksyttäviä toimenpiteitä.  

Ehdotus poikkeaa viime ohjelmakauden säädöksistä siinä, että siinä ehdotetaan yksinkertaistettujen toimintamallien (kertakorvaus ja prosenttimääräinen korvaus) ja teemahankkeiden käyttöön ottoa.  

Uudistus on kannatettava koska sillä voidaan oleellisesti vähentää hankehallintoa niin hakijoiden kuin viranomaistenkin osalta. Ymmärtääkseni hankkeen hakijalla on halutessaan kuitenkin mahdollisuus valita aina myös todellisiin kustannuksiin perustuva maksatus, mikäli hankkeen luonne ja kustannusrakenne ovat sellaisia, ettei prosenttikorvausmalli niihin sovellu. Valintamahdollisuus on tarpeen, että vältytään tilanteelta, jossa maksatustekniset seikat alkavat ohjata hankkeen toteutusta vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden kannalta haitalliseen suuntaan. Mahdollisuus valita toteutuneisiin kustannuksiin perustuva vaihtoehto ei aivan yksiselitteisesti tule ilmi prosenttimenettelyä koskevasta kohdasta. Myös korvauksen ensisijaista määräytymistä prosenttimääräisenä tulisi selkiyttää. Täsmennys voisi olla paikallaan, koska tältä osin käytäntö poikkeaa rakennerahastohankkeissa sovellettavasta käytännöstä.  

Pykälässä 10 todetaan, että mikäli korvaus myönnetään todellisten hyväksyttävien kustannusten perusteella, kustannukset on voitava todentaa kirjanpitotositteittain. Tarkoittaahan tämä sitä, että tositekopioita ei tarvita maksuhakemuksen liitteenä? Tämä on edellytys sähköisen haun joustavuudelle. 

Esityksessä on uutena elementtinä mukana toimintaryhmien teema hankkeet, jotka mahdollistavat useiden samaan teemaan liittyvien pienten toimenpiteiden kokoamisen yhdeksi hankkeeksi. Tämä elementti on myös kannatettava, koska sen avulla voidaan vähentää hallinnollista taakkaa ja lisätä ohjelmien toteuttamisen strategisuutta.  

Pykälässä 18 (yleishyödyllisen investointihankkeen hyväksyttävät kustannukset, kohta 3) koneiden ja laitteiden hankinnan lisäksi tulisi olla myös kalusteiden hankinta, joka on olennainen osa mm. kylätalojen kehittämisessä.

Ennakon maksaminen yleishyödylliselle yhdistykselle on kannatettava asia. Asetusluonnoksen mukaan ennakkoa kuitataan 30 prosenttia jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu. Ennakon kuittaaminen tulisi olla vasta viimeisessä maksuerässä, kuten käytäntö on ollut päättyvällä ohjelmakaudella 2007–2013. Tämän pitäminen ennallaan yksinkertaistaa maksuhakemusten tekemistä sekä varmistaa hankkeiden hankintojen ja toimenpiteiden toteuttamista.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
Johtaja, alueet ja yhdyskunnat         

Taina Väre
Erityisasiantuntija, maaseudun kehittäminen ja pienkunta-asiat        

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri