Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 29.10.2014, dnro 4206/90/2014, Tarja Hartikainen

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi säteilylain 44 a ja 44 b §:n kumoamisesta ja terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta

​Esitysehdotuksella ehdotetaan kumottavaksi säteilylain muutos, jolla solariumvalvonta olisi siirretty kuntien tehtäväksi 1.7.2015 alkaen. Samalla poistetaan terveydensuojelulaista kunnalta oikeus periä maksu toiminnanharjoittajalta säteilylain mukaisesta solariumtarkastuksesta.

Esitys liittyy Kataisen hallituksen hyväksymän rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon, jossa solariumvalvonnan poistamisella vähennetään kuntien velvoitteita ja saadaan aikaan kustannussäästöjä.  Kuntaliitto kannattaa esitystä. Esityksellä ei kuitenkaan saada aikaan rakennepoliittisessa ohjelmassa mainittua miljoonaan euron säästöä, vaan saatu säästö on huomattavasti vaatimattomampi, kuten hallituksen esityksessä todetaankin.

Esityksen pääasiallisessa sisällössä mainitaan, että ”Nykyisin kunnat eivät suorita solariumvalvontaa”. Tekstin voisi muuttaa muotoon ”Nykyisin kunnilla ei ole velvoitetta suorittaa solariumvalvontaa”. Lakiesityksen yleisperusteluissa mainitaan että kunnat ovat projektiluontoisesti avustaneet Säteilyturvakeskusta, ilman että siihen on ollut lakisääteistä velvoitetta. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että jatkossa ei ajauduta käytäntöön, jossa kunnat edelleen ilman korvausta avustavat Säteilyturvakeskusta pyynnöstä. Mikäli kuntien valvontaviranomaisille lähetetään toimenpidepyyntöjä Säteilyturvakeskuksesta, niissä tulee näkyä selvästi, miten tehtävästä aiheutuneet kustannukset korvataan kunnille tai että kyse on täysin vapaaehtoisesta, kuntien kustannuksella tehtävästä avustamisesta.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Leena Karessuo
johtaja, 
alueet ja yhdyskunnat 

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags