Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 19.6.2017, dnro 559/03/2017, Pirkka-Petri Lebedeff

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 76/2017 vp)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt yllä mainitusta hallituksen esityksestä Suomen Kuntaliitolta kirjallista lausuntoa, minkä johdosta Suomen Kuntaliitto lausuu asiasta seuraavaa.

Esityksen pääasiallisesta sisällöstä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin uusi määräaikainen säännös, jonka mukaan kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluita. Tämä laajennettu ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koskisi pienimpiä alan yrityksiä sekä saman sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan yrityksen tai yritysryhmän nimissä toimivien yritysten välisiä yrityskauppoja. Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koskisi sellaisia yrityskauppoja, joissa hankinnan kohde, sulautuva yhteisö tai säätiö taikka perustettava yhteisyritys ei toimi Suomessa sosiaali- tai terveyspalvelujen taikka terveyspalveluihin liittyvien kuvantamis- tai laboratoriopalvelujen markkinoilla, eivätkä näihin läheisesti liittyvillä markkinoilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koskisi esimerkiksi yrityskauppaa, jonka toinen osapuoli on enintään viiden sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan ammattihenkilön yritys.

Esityksen tavoitteena on varmistaa markkinoiden toimivuus ja asiakkaiden valinnanvapauden toteutuminen rajoittamalla sosiaali- ja terveyssektorin keskittymistä ennen sote-uudistuksen voimaantuloa.

Esityksessä ehdotettu yrityskaupanvalvonnan soveltamisalan laajennus koskisi kuitenkin pelkästään ilmoitusvelvollisuutta. Esityksessä ei muuteta yrityskauppoihin puuttumisen tai niiden kieltämisen edellytyksiä, joten yrityskaupan kieltäminen tai ehtojen asettaminen edellyttäisivät edelleen, että yrityskauppa olennaisesti estää tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Esityksen tavoitteena ei ole siten kieltää merkittävää määrää yrityskauppoja, vaan varmistaa tiedon saanti ja puuttumismahdollisuus niissä tapauksissa, joissa kilpailuvaikutuksia pidettäisiin merkittävinä.

Säännöstä sovelletaan määräaikaisesti yrityskauppoihin, jotka on tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, mutta kuitenkin ennen 1.1.2019.

Lausunto

Suomen Kuntaliitto kannattaa esitettyä säätelyä.

Kuntaliitto pitää perusteltuna, että esityksessä mainitut sosiaali- tai terveysalan yrityskaupat saatetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvioitavaksi ennen sote-uudistuksen täysimääräistä toteutumista.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston suorittaman yrityskauppavalvonnan avulla voidaan välttää ennen sote-uudistuksen täysimääräistä toteutumista sellainen sote-alan yritysten keskittyminen ja rakenteellinen muutos, mikä käytännössä estäisi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja siihen liittyvän valinnanvapauslainsäädännön keskeisten tavoitteiden toteutumisen.

Ilman esitettyä yrityskauppavalvontasäätelyä olisi olemassa suuri hallitsematon riski siitä, että sote-alan yritysten keskittyminen ja rakenteellinen muutos estäisi riittävän kilpailun syntymistä sote-toimialalla, mihin nykyisin voimassa olevan säätelyn perusteella olisi lähes mahdotonta käytännössä tehokkaasti puuttua jälkikäteen.

Hallituksen esityksessä on asianmukaisesti otettu huomioon esitysluonnoksesta annettu palaute.

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että annettujen lausuntojen perusteella hallituksen esitystä on täydennetty siten, ettei lakiehdotus koske sellaisia tilanteita, jossa henkilöstö siirtyy osana julkisista hankinnoista annetun lain mukaista kilpailutusta tarjouskilpailun voittajan palvelukseen.

Lisäksi Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, ettei lakiehdotus koske vakiintuneen yrityskauppavalvonnan oikeuskäytännön mukaisesti pelkkiä kiinteistöjen kauppoja, joissa mukana ei siirry asiakkaita, tietotaitoa tai henkilökuntaa.

Erittäin merkittävää on, että yksityiskohtaisissa perusteluissa on nyt todettu, ettei lakiehdotus koske asiakkaan valinnanvapaudesta annetun lain 88 ja 89 §:n mukaisten kuntien ja kuntayhtymien ns. pilottiyhtiöiden perustamista eli markkinoille tuloa edeltävää yhtiöittämisvaihetta. Sen sijaan, jos markkinoilla jo toimivat pilottiyhtiöt kuitenkin tekevät yritysjärjestelyitä, ovat ne ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Säännös siten koskisi jo markkinoilla normaalisti toimivia julkisesti omistettuja yhtiöitä.

Hallituksen esityksen mukaan valvonnan piiristä on rajattu pois myös yhden yrityksen tai yritysryhmän sisäiset itsenäisten yritysten väliset yrityskaupat. Yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että ison lääkärikeskusyrityksen nimissä toimii jopa useita satoja yksittäisten lääkäreiden yhtiöitä ja muutaman lääkärin yhteisiä yhtiöistä. Jos yrityskauppa ei muuta näiden asemaa osana kyseistä kokonaisuutta, sitä ei olisi esityksen mukaan tarvetta sisällyttää valvonnan piiriin.

Kuntaliiton käsityksen mukaan esitetyn kilpailulain 22 a §:n 1 momentin 2 kohdan säännöstä ja sen yksityiskohtaisia perusteluita olisi syytä täsmentää, jottei kyseisen poikkeuksen avulla olisi mahdollista kiertää säätelyn tavoitteita. Tämän vuoksi kyseisen kohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa olisi selkeyden vuoksi perusteltua kuvata, mitä saman lääkärikeskusyrityksen tai saman sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan yrityksen tai yritysryhmän nimissä toimiminen tosiasiassa tarkoittaa, jottei sen soveltamisalasta syntyisi tarpeetonta epäselvyyttä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Pirkka-Petri Lebedeff
johtava lakimies

Muualla verkossa

Linkki muutostukisivulle
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/muutostuki

tags