Kuuleminen 26.11.2013 maa- ja metsätalousvaliokunnassa (HE 87/2013 vp), Kirsi Rontu, Dnro 4474/90/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta Kuntaliiton näkemyksen mukaan ehdotuksen perusteluita on selkeytetty ja täsmennetty keväällä 2013 lausunnolla olleeseen luonnokseen nähden.

Nyt perusteluista käy esille, että lupien tarkistamismahdollisuus koskisi erityisesti vesistön säännöstelyä ja muita vedenkorkeuksiin tai virtaamiin vaikuttavia toimenpiteitä ja rakenteita.

Määräaikaisten lupien kohdalla Kuntaliitto esittää, että niiden tarkistamisen edellytyksistä ja toteuttamisesta säädetään laissa tarkemmin.

SUOMEN KUNTALIITTO
Kirsi Rontu

tags