Eduskunnan ympäristövaliokunta, 6.10.2014, Kirsi Rontu, Henna Luukkonen

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015, HE 131/2014 vp

Valtion tukirahoitus vesihuoltohankkeisiin on aiemmin ollut 13–21 miljoonaa euroa vuosittain, jakautuen ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloihin. Viime vuosina tukirahoitusta on merkittävästi vähennetty. Tukea on suunnattu erityisesti alueellisiin vesihuoltohankkeisiin kuten siirtoviemäreihin ja yhdysvesijohtoihin. 

Vuoden 2015 talousarvioesityksessä vesihuoltohankkeiden tukimäärärahat ovat edelleen merkittävästi vähentymässä verrattuna edellisiin vuosiin. 

Kuntaliitto muistuttaa, että tarvetta tukiin on, sillä vesipolitiikan puitedirektiivin ja vesienhoidon vaatimukset, haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamisen tarve, varautuminen ilmastonmuutokseen ja vesihuollon erityistilanteisiin lisäävät entisestään tarvetta alueellisten hankkeiden toteuttamiseen.

Valtiolla on viemäröintiohjelma, johon on listattu tärkeät siirtoviemärihankkeet, joita valtion tulisi avustaa. Ohjelmassa on merkitty avustuksia vuoteen 2016 asti.

Edellä mainittuihin yhdyskuntien alueellisiin vesihuoltohankkeisiin vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on esitetty enintään 4,4 milj. euroa ympäristöministeriön hallinnonalan budjetissa ja 2,6 milj. euroa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan budjetissa. Lisäksi esitetään, että valtio osallistuu vain ensimmäiseen vaiheeseen osassa vuonna 2014 aloitetuista hankkeista, eikä uusin hankkeisiin enää myönnettäisi rahoitusta.

Rahoitus on riittämätön, eikä luo edellytyksiä valtakunnallisen viemäröintiohjelman toteuttamiselle. Ehdotetulla budjetilla viemäröintiohjelma ei toteudu.

Kuntaliitto haluaa korostaa, että kunnat eivät pysty pelkästään vesihuoltolaitosten tulorahoituksella rakentamaan vesiensuojelun kannalta tärkeitä siirtoviemäreitä ja yhdysvesijohtojaan nostamatta vesitaksojaan kohtuuttomiksi. Valtion tukirahoituksen myöntäminen vain hankkeiden ensimmäiseen vaiheeseen aiheuttaa ongelmia kunnille, joiden tulorahoitus ei välttämättä riitä hankkeen loppuun saattamiselle. Ilman tukia uudet alueelliset hankkeet jäävät todennäköisesti toteutumatta.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan vesipolitiikan puitedirektiivin ja vesienhoidon vaatimukset tarvitsevat toteutuakseen siirtoviemäreitä. Jotta jo aloitetut viemä-röintiohjelman mukaiset hankkeet pystytään viemään loppuun, tarvitaan valtion tukirahoitusta lisää vuodelle 2015 5 milj. euroa.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Kirsi Rontu  
yhdyskuntatekniikan päällikkö   

Henna Luukkonen
projekti-insinööri

tags