Eduskunnan talousvaliokunta 1.3.2017 Dnro 229/03/2017, Paavo Taipale

Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi

Hallituksen esityksessä eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudista­miseksi ehdotetaan muutettavaksi vesilakia ja ympäristönsuojelulakia sekä kumottavaksi eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annettu laki.

Tarkoi­tuksena on saattaa vesilain omaksi lunastamista ja käyttöoikeuden perustamista koskevat säännökset sopusointuun perustuslain perusoikeuksien rajoittamista koskevien säännösten kanssa. Lisäksi vesilain mukaan luvanvaraisten hankkeiden piiriä rajattaisiin niin, että johdon sijoittaminen valtaväylän alitse ei enää kaikissa tapauksissa edellyttäisi lupaa. Lupaa edellyttämättömästä valtaväylän alittavasta johdosta olisi esityksen mukaan tehtävä ilmoitus vesilain mukaiselle valvontaviranomaiselle.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan vesilain käyttöoikeussääntelyn muuttaminen esitetyllä tavalla yhteensopivaksi perustuslain kanssa on perusteltua. Kuntaliitto viittaa lakimuu­ toksia valmistelleen työryhmän mietinnöstä 22.4.2016 oikeusministeriölle antamaansa lausuntoon ja haluaa lisäksi kiinnittää valiokunnan huomiota edelleen seuraaviin lakiesi­tyksen kohtiin.

Lakiesityksen 2 luvun 5 a §:n 2 mom mukaan pykälän 1 momentissa tarkoitetusta toi­menpiteestä on ilmoitettava vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen toi­menpiteen suorittamista. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että vesialueen omistajan lisäksi myös toimijoille, joille on aiemmin myönnetty käyttöoikeus ko. vesialueeseen, ilmoitet­taisiin toimenpiteestä vastaavalla tavalla. Ilmoittaminen on tarpeen siksi, että esimer­kiksi alueelle aiemmin käyttöoikeuden nojalla sijoitettujen johtojen haltijoiden on saa­tava tieto toimenpiteistä, jotka saattavat aiheuttaa tarpeen erityiseen varautumiseen näistä toimenpiteistä alueelle aiemmin sijoitettujen johtojen käytettävyydelle mahdolli­sesti aiheutuvien häiriöiden varalta.

Kuntaliitto katsoo edelleen, että arvioitaessa edellytyksiä myöntää 2 luvun 12 §:n mu­kainen vähäinen käyttöoikeus toisen alueeseen tulisi ottaa alueen omistajan oikeuksien lisäksi huomioon myös alueen muiden käyttäjien intressit. Esimerkiksi alueelle aiemmin käyttöoikeuden saaneiden toimijoiden mahdollisuus harjoittaa myönnetyn käyttöoikeu­den mukaista toimintaa voi vaarantua muun muassa tilanteissa, joissa 2 luvun 12 §: n mukaisen uuden vähäisen käyttöoikeuden nojalla aluetta perataan tai alueelle sijoitetaan poistettavaa maata. Välitön tai välillinen haitta (esimerkiksi alueelle sijoitetun jäte­vesiviemärin vaurioituminen ja siitä johtuva vesistön saastuminen) toimenpiteistä voi olla alueen omistajalle vähäinen, mutta jollekin muulle alueen käyttäjälle vähäistä suurempi.

Paavo Taipale
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

tags
Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
  • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
  • vesihuolto