Ympäristövaliokunta, Dnro 1544/90/2013, talousvaliokunta Dnro 1558/90/2013, T. Hartikainen

Hallituksen esitys (HE 38/2013 vp) kemikaalilaiksi, sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Kemikaalilakiuudistuksessa esitetään kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävien siirtoa pois kunnilta ja valvonnan keskittämistä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesiin. Lakiuudistus on erittäin tarpeellinen ja kannatettava.

Kunnilla ei ole ollut mahdollisuutta vastata kemikaalivalvonnasta, jossa taustalla on varsin massiivinen EU-lainsäädäntö. 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on esitetty edelleen kemikaalivalvontatehtäviä. Lakiluonnoksen 11 § tulisi muotoilla siltä osin selkeämmäksi, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee kemikaalilain valvontaa vain ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan yhteydessä.

Ympäristösuojelulakia ollaan parhaillaan muuttamassa siten, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tekemät tarkastukset ovat maksullisia. Kemikaalilakiin tulisi tehdä valvonnan maksullisuuden osalta viittaus ympäristönsuojelulakiin, jossa kunnan valvontaviranomaiselle annetaan mahdollisuus periä valvontamaksuja. 

Kuntaliitto pitää lakiuudistusta erittäin kannatettavana eikä Kuntaliitolla ole muuta huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Tarja Hartikainen
Erityisasiantuntija, ympäristöterveydenhuolto 

tags