Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 26.3.2014, Dnro 1219/90/2014, Tarja Hartikainen

Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain muuttamisesta

​Lausunnolla olevassa luonnoksessa esitetään elintarvikelain muutosta vastaamaan EU:n lainsäädäntöä sikojen lihantarkastuksen yhteydessä tehtävän trikiinivalvonnan osalta.

Kunnaneläinlääkäri lihantarkastajan

Lihantarkastus siirrettiin juuri kunnilta valtiolle elintarvikelain muutoksella (352/2011).  Kuntaliitto ei kannata nyt lausunnolla olevaa lakimuutosta, jossa esitetään kunnaneläinlääkärin virkanimikkeen lisäämistä lihantarkastusta ja valvontaa suorittaviin tahoihin. Kunnan on pääsääntöisesti huolehdittava siitä, että kunnassa on riittävästi eläinlääkäreitä, jotta kaikki kunnaneläinlääkärille säädetyt velvoitteet saadaan hoidettua. Nykyisen käytännön mukaisesti kunta voi niin halutessaan tehdä sopimuksen lihantarkastuksen hoitamisesta Eviran kanssa. Tämän tulee jatkossakin olla kunnan omassa harkinnassa ja kunnaneläinlääkärin virkanimikkeen lisääminen tarkastusta tekeväksi tahoksi on vastoin sitä periaatetta, että valtio vastaa lihantarkastuksesta. Mikäli eläinten elävänä tarkastus halutaan rajata virkaeläinlääkäreille, voidaan se laissa kirjoittaa juuri niin - kunnaneläinlääkäriä ei tule erikseen mainita.

Lakiehdotuksesta puuttuu lihantarkastuksen valvontamaksujen perimiseen liittyvän problematiikan tarkastelu. Laskutuskäytäntö on nykyisellään monimutkainen, kun kunnaneläinlääkärit eivät voi periä enää valvontamaksuja itselleen, vaan heille maksetaan pääsääntöisesti peruspalkka kunnasta ja kunta hakee näistä ns. toimeksiantotehtävistä korvauksen valtiolta. Mikäli kunnaneläinlääkäri mainitaan lihantarkastajana, tulee samalla ehdottomasti avata myös lihantarkastusmaksujen periminen ja tehtävän korvaaminen kunnalle/kunnaneläinlääkärille.

Valvottujen pito-olosuhteiden tunnustaminen ja valvonta 

Valvottujen pito-olosuhteiden tunnustaminen ja valvonta ehdotetaan säädettäväksi Eviralle. Kuntaliitto kannattaa esitystä.  Perusteluissa viitataan kuitenkin valvottujen pito-olosuhteiden vaatimusten täyttymisen arviointiin terveydenhuoltokäyntien yhteydessä ns. Sikavaan kuuluvilla tiloilla. Terveydenhuoltokäyntejä tekevät sekä kunnaneläinlääkärit ja mahdollisesti myös yksityiset eläinlääkärit, riippuen siitä, kenen kanssa tuottajalla on sopimus. Lakiehdotuksessa ei ole pohdittu pito-olosuhteiden valvonnan korvaamista/laskuttamista silloin, kun valvonta tehdään terveydenhuoltokäyntien yhteydessä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags
Tarja Hartikainen

Etunimi
Tarja
Sukunimi
Hartikainen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2478
Kännykkä
+358 50 373 8499
Vastuualueet
  • ympäristöterveydenhuolto
  • terveydensuojelu
  • elintarvikevalvonta
  • eläinlääkintähuolto
  • tupakkavalvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Ympäristö
Lisätietoa

Työvapaalla 30.4.2020 asti