Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 25.8.2014, Dnro 3126/90/2014, Anu Nemlander, Pirjo Poikonen, Tero Tyni, Ellen Vogt

Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lakiesityksessä esitetään Kelan matkakohtaisten matkakustannusten omavastuun korottamista 14,25 eurosta 16 euroon yhdensuuntaisesta matkasta. Lisäksi matkakustannusten vuosittaista omavastuuta esitetään korotettavaksi 242 eurosta 272 euroon.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että matkakustannusten omavastuuosuutta korotetaan jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä. Nyt esitetyn uuden korotuksen myötä yksittäiseen käyntiin liittyvä matkakustannus tulee muodostumaan asiakkaalle huomattavan suureksi. Jo aiempaa omavastuuosuutta 14,25 euroa voidaan pitää varsin suurena erityisesti pienituloisten henkilöiden kohdalla. Tosiasiallisesti 16 euron yhdensuuntaisen matkan omavastuu muodostuu osalle asiakkaista kynnyskysymykseksi hoitoon hakeutumiselle. Samoin matkakustannusten vuosittaisen omavastuun korottaminen 272 euroon vaikuttaa hoitoon hakeutumiseen ja pahimmillaan jopa estää sen.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan omavastuuosuuksien korottaminen lisää alueellista epätasa-arvoa ja kohdistuu etenkin ikä-ihmisiin ja paljon palveluja tarvitseviin henkilöihin, jotka usein ovat myös pienituloisia. Osa nyt esitettyjen korotusten kustannuksista tulee maksettavaksi toimeentulotukena, jolloin nyt esitettyjä valtiontalouden säästöjä rahoitetaan osin kuntien varoilla.

Omavastuuosuuden korottaminen lisää paineita myös vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen käytölle. Jo tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa osa asiakkaista käyttää mieluummin vammaispalvelulain mukaisia matkoja, koska niiden omavastuuosuus määritellään paikkakunnan julkisen liikenteen taksan mukaisesti, mikä on huomattavasti Kelan taksaa pienempi. Matkakustannusten omavastuiden edelleen korottamisen voi siis myös tästä syystä arvioida korottavan kuntien kustannuksia, koska kuntien kustannusvastuulla on vammaispalvelulakiin perustuvien kustannusten korvaaminen.

Esityksessä esitetään myös, että matka tulee tilata sairaanhoitopiirin alueella olevasta tilausvälityskeskuksesta, mikäli tällainen sairaanhoitopiirin alueella on. Mikäli hoitoon hakeutuva tai hakeutunut henkilö ei näin toimi hänen omavastuuosuutensa on 32 euroa yhdensuuntaisesta matkasta, eikä matka esityksen mukaan kerrytä hänen vuotuista omavastuuosuuttaan.

Kuntaliitto katsoo, että esityksen mukaista säädöstä ei voida toteuttaa esitetyssä

muodossa. Matkakustannusten korvaaminen tulee olla yhdenvertaista ja korvauspperusteista tulee säätää niin, että kaikilla kansalaisilla on jo palveluun lähtiessään käytettävissään kustannusten korvauksiin liittyvä tieto ja tosiasiallinen mahdollisuus toimia lain edellyttämällä tavalla.

 

Kuntaliitto myös huomauttaa, että yhtenäisen taksien tilaustavan edellyttämisen ehtona on kaikkien palvelujen käyttäjien riittävä informoiminen toimintatavan vaikutuksista asiakkaalle. Tämä informointi tulee toteuttaa Kelan kustannuksella, eikä siihen tule edellyttää käytettäväksi kuntien varoja.

Esityksessä esitetään myös, että Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahaa pienennetään asteittain. Pienennykset olisivat voimassa täysimääräisenä vuodesta 2016 eteenpäin.

Kuntaliitto katsoo, että Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahan pienentäminen tulee mahdollisesti lisäämään kuntien kuntoutuspalvelujen kysyntää. Koska kuntien kuntoutusmäärärahoja ei vastaavasti lisätä, asiakkaiden kuntoutukseen pääsy todennäköisesti vaikeutuu tai osa asiakkaista saattaa jäädä kokonaan kuntoutuksen ulkopuolelle.

Lisäksi Kuntaliitto korostaa, että Kelan tulisi erityisesti ammatillisen kuntoutuksen lieventäminen huomioiden, panostaa lähivuosina laajenevan asiakaskunnan palvelutarpeita vastaavien palvelujen kehittämiseen. Myös työvoiman palvelukeskusten lakisääteistäminen tulee huomioida Kelan kuntoutusrahoituksen turvaamisessa.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa turvataan erityisesti yksilöllisesti suunnitellut kuntoutustoimenpiteet.  Nyt esitetyt säästöt eivät saa aiheuttaa tilannetta, jossa harkinnanvaraisena kuntoutuksena aiemmin järjestetyt palvelut valuvat kunnan järjestettäväksi ilman laillista perustetta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Anu Nemlander
erityisasiantuntija, tieto- ja taloustiimin esimies

tags
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija, terveydenhuolto
Sote-yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
  • terveydenhuollon kansainväliset asiat
  • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
  • palveluseteli
  • veteraaniasiat
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Erityisasiantuntija, toimeentulotuki ja työikäisten sosiaalipalv
Sote-yksikkö
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Vastuualueet
  • toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
  • aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
  • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto
  • Maakunnallistuvat vammaispalvelut -kehittämisverkosto