Lausunto Sisäasiainministeriölle Dno 2786/90/2014 Erja Horttanainen

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta

Sisäministeriö on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamiseksi. Lainmuutoksen tarkoituksena  on, että tiettyjä oleskelulupa­ asioihin liittyviä tehtäviä voitaisiin ulkomailla antaa ulkoiselle palveluntarjaajalle tai toisen Schengen-valtion edustustolle. Lisäksi esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain säännöksiä muutettavaksi siten, että Suomessa tutkinnon suorittaneelle työnhakua varten myönnettävän oleskeluluvan voimassaoloaikaa pidennetään.


Ulkomaalaislain muutoksen tavoitteena on mahdollistaa oleskelulupahakemuksiin liittyvien menettelyjen järjestämiseksi samanlaisia yhteistyömalleja, joita jo nyt käytetään viisumihakemusten osalta. Kuntaliitto toteaa, että menettelytapojen joustavoittaminen ja nopeuttami­nen on kannatettavaa. Ulkoisten toimijoiden valvontaan ja tietosuojakysymyksiin tulee kiinnit­tää erityistä huomiota.

Suomessa tutkinnon suorittaneelle työnhakua varten myönnettävän tilapäisen oleskeluluvan voimassaoloaikaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että lupa olisi voimassa yhden vuoden. Nykyisen säännöksen mukaan lupa on voimassa kuusi kuukautta. Esityksen tavoitteena on edistää kolmansista maista tulevien opiskelijoiden hakeutumista ja sijoittumista suomalaiseen työelämään. Ulkomaalaisen tulisi voida hyödyntää Suomessa hankkimaansa koulutusta suo­ malaisilla työmarkkinoilla. Esitetyn muutoksen tarkoituksena  on, että opiskelija löytäisi omaa koulutustaan vastaavaa työtä Suomesta.

Kuntaliitto pitää työperusteisen maahanmuuton edistämistä tervetulleena ja välttämättömänä lisänä suomalaiseen työelämään. Maahanmuutto turvaa osin kuntien työvoiman saantia. Kun­ta-alan tehtäväkirjo on suuri ja osaamisvaatimukset vaihtelevat. Monet ammatit ovat säädeltyjä, ja niissä monessa korkea koulutus- ja  kielitaitovaatimus.

Suomessa tutkinnon suorittaneille työhakua varten myönnettävän oleskeluluvan voimassaolon pidentäminen on yksi toimenpide, jolla Suomessa opiskelleiden henkilöiden jäämistä maahan voidaan edistää. Tämän vuoksi Kuntaliitto kannattaa esitystä. Työhakijan toimeentulon tulee olla turvattu työnhakuaikana,  kuten esityksessä todetaankin.

Kuntaliitto painottaa, että ulkomaalaisten opiskelijoiden mahdollisuudet sijoittua suomalaisille työmarkkinoille tulee ottaa huomioon jo opinto-ohjelmia  laadittaessa.  Kuntaliitto pitää tärkeä­ nä sitä, että ulkomaalaisille opiskelijoille on tarjolla opinto-ohjelmiin  kuuluvaa suomen tai ruotsin kielen opetusta ja että heidän edellytetään osallistuvan siihen. Opiskelijoita tulisi ohjata työharjoitteluun  suomalaisiin työpaikkoihin.  Kuntaliitto haluaa työvoiman saatavuuden näkökulmasta kiinnittää huomiota siihen, että erityisesti sosiaali- ja terveysalalla tulee koulutus­ resurssit kohdentaa työelämän kansallisten tarpeiden mukaisesti ja suunnitella englanninkielisten koulutusohjelmien aloittamista harkiten.

SUOMEN KUNTALIITTO

Erja Horttanainen

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.