Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 4.11.2013, dnro 4079/90/2013, Ditte Winqvist

Hallituksen vuosikertomus 2012, Prosentti taiteeseen-periaate

Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa hallituksen toimiin koskien Prosentti taiteeseen -periaatetta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi Ympäristötaiteen säätiöltä selvityksen siitä, miten valtio voisi edistää prosenttiperiaatteen toteutumista. Maaliskuussa 2013 valmistuneessa selvityksessä ehdotetaan toimenpiteitä periaatteen edistämiseksi sekä esitetään kolme vaihtoehtoista mallia valtionhallinnon tukitoimenpiteiden organisoimiseksi. Suomen Kuntaliitto kommentoi lausunnossaan esitettyjä ehdotuksia ja hallintomalleja siltä osin kun ne koskevat kuntakenttää. 

Kunnissa sovelletaan prosentti taiteeseen -periaatetta monella eri tavalla. Useimmissa kaupungeissa, joissa periaate on käytössä, se on luonteeltaan suositus, jota sovelletaan harkinnanvaraisesti riippuen rakennuksen luonteesta ja kaupungin taloudellisesta tilanteesta.  

Kuntien koko ja vallitseva taloudellinen tilanne vaihtelee paljon ja Kuntaliitto pitää huonona säädösteitse asettaa kunnille uusia velvoitteita prosentti taiteessa -periaatteen myötä. Rahoituksen korvamerkitseminen tiettyyn tarkoitukseen on vastoin kunnan itsehallintoa. Julkisen taiteen hankintamuodot ja laajuus tulee jatkossakin perustua kuntien omaan harkintaan ja päätösvaltaan. Valtion osallistuminen tietyllä rahallisella osuudella toteutettaviin taidehankintoihin toisi varmaan paljon paremman tuloksen kuin pakkokeinot ja velvoitteet. 

Kuntaliiton näkemyksen mukaan prosentti taiteeseen -periaatetta on yksi tapa edistää julkista taidetta ja taiteen läsnäoloa julkisessa tilassa. Kyseistä asiaa tulisi kuitenkin tarkastella laajemmasta näkökulmasta kuin puhtaasti kuvataiteen ostoprosessina. Aluesuunnitteluun ja rakentamiseen kytketyt laajemmat taidesuunnitelmat tuovat monesti paljon kokonaisvaltaisemman taiteellisen prosessin osaksi yhdyskuntasuunnittelua. 

Valtion tulisi edistää periaatteen toteutumista kunnissa antamalla tukea ja neuvontaa sitä tarvitseville kunnille. Prosentti taiteeseen -periaatteen edistämisessä olisi erittäin tärkeää koota yhteen jo olemassa olevaa osaamista ja edistää eri tahojen välistä yhteistyötä, eikä rakentaa uusia organisaatioita ja monimutkaisia hallintomalleja. Haluamme myös kiinnittää huomiota siihen, että tätä osaamista tulee olla eri puolilla maata, ei yksinomaan Helsingissä. 

Suomen Kuntaliiton näkemys on, että Taiteen edistämiskeskus omine aluetoimipisteineen ja läänintaiteilijaverkostoineen on valtion osalta luonteva taho asian eteenpäin viemiseksi. Työ tulisi tapahtua läheisessä yhteistoiminnassa kuntien omistamien taide- ja kulttuurihistoriallisten museoiden kanssa. 

Lopuksi Kuntaliitto haluaa vielä kiinnittää huomiota siihen, että julkinen taide tarvitsee jatkuvaa huoltoa ja huolenpitoa. Tämä prosessi vaatii sekä resursseja että osaamista, asia, jota kunnat joutuvat pohtimaan tehdessään päätöksiä taiteen hankinnoista. 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Ditte Winqvist
erityisasiantuntija

tags