Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 21.10.2014, dnro 4593/90/2014, Marja Lahtinen, Juha Karvonen

HE 135/2014 vp eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan perusopetuslakia muutettavaksi siten, että esiopetus muutettaisiin velvoittavaksi. Lainsäädännön muutos toteutettaisiin siten, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen olisi osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai että esiopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan sen toiminnan kautta, johon lapsi osallistuu.  

Esityksen vaikutukset esiopetuksen järjestämiseen                

Hallituksen esitys ei aiheuta tarvetta muuttaa nykyisellään voimassa olevia esiopetuksen järjestämistapoja tai lupakäytäntöjä. 

Kuntaliitto pitää hyvänä asiana, ettei hallituksen esitys aiheuta tarvetta muuttaa nykyisellään voimassa olevia esiopetuksen järjestämistapoja tai lupakäytäntöjä. 

Kuntaliitto pitää onnistuneena ratkaisuna sitä, että hallituksen esityksessä esiopetusvelvoitteesta huolehtiminen on säädetty lapsen huoltajan vastuulle. Tältä osin vältytään uuden velvoitteen säätämisestä kunnille.  

Taloudelliset vaikutukset 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta todetaan, että esiopetuksen velvoittavuuden myötä esiopetukseen osallistumattomista noin 500 lasta osallistuisi jatkossa esiopetukseen. Lakiesityksen mukaan tästä aiheutuisi kunnille lisäkustannuksia noin 400 000 euroa eli 800 euroa lasta kohden.  

Kuntaliiton näkemyksen mukaan lakiesityksestä aiheutuvat kustannukset ovat alimitoitettuja. Koska v. 2015 ei enää erikseen määritellä perusopetuksen perushintaa, kustannusvaikutusten laskentaperusteena tulee käyttää kotikuntakorvauksen perushintaa, joka perustuu todellisiin kustannuksiin. Kuntaliiton arvion mukaan vuoden 2015 kotikuntakorvauksen perushinta on 6 220,81 euroa. Tästä esiopetuksen perushinnaksi saadaan 3 794,69 kertoimen ollessa 0,61.  

Koska esiopetuksen valtionosuus määräytyy ikäluokkapohjaisesti jokaista 6 -vuotiasta lasta kohti, tulee edellä mainitusta esiopetuksen kotikuntakorvauksen perushinnasta vähentää kunnille maksettu valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2015 on 25,42 prosenttia. Tällöin esiopetuksen laskennallisiksi kustannuksiksi yhtä lasta kohti saadaan 2 830 euroa.  

Kuntaliiton arvion mukaan esiopetusvelvoitteen kautta tulee esiopetuksen piiriin varovaisen arvion mukaan lisää noin 700 lasta. Kuntaliiton laskelmien mukaan esiopetusvelvoitteen toteuttamisesta kunnilla aiheutuu vuosittain noin 2 milj. euron lisäkustannukset.  

Kuntaliitto edellyttää, että lakiesityksestä aiheutuvat kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti. Valtioneuvoston selonteossa julkisen talouden suunnitelmasta 2015 - 2018 (s.49) todetaan ”Hallitus pidättäytyy uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että se päättää samalla vastaavansuuruisista tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta. Tätä periaatetta sovelletaan kehyspäätökseen 2014—2017 nähden uusiin hankkeisiin.” Sama linjaus esitetään pääministeri Stubbin hallitusohjelmassa (24.6.2014). Esiopetusvelvoite ei sisälly vuosien 2014—2017 kehyspäätökseen.  

SUOMEN KUNTALIITTO  

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri    

Kurt Torsell
erityisasiantuntija

tags