Kuntaliiton lausunto hallintovaliokunnalle 21.3.2013, dnro 1063/90/2013, Sirkka-Liisa Piipponen

HE 154/2012 vp. eduskunnalle laeiksi tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 § muuttamisesta

Tilastolain uudistamistyössä ovat painottuneet tutkimuksen tietotarpeet. Hallituksen esityksessä merkittävin muutos nykyiseen koskeekin salassa pidettävien tietojen luovuttamista. Tutkimusaineistojen käyttöoikeuksia esitetään laajennettavaksi myös salassa pidettävien tietojen osalta - tosin tietyin laissa tarkkarajaisesti määritellyin edellytyksin.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että päätöksenteon tueksi on jatkossa saatavilla aikaisempaa laadukkaampaa ja moniulotteisempaa tutkimus- ja tilastotietoa. Kuntatasoinen tieto ei nykyisin enää riitä kunnan toiminnan ja palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suurissa kaupungeissa tämä tarve laajempaan alueelliseen tietoon on ollut jo pitkään. Kuntakohtaisesti tarvitaan tietojen yhdistämistä ja monen tilastoaineiston kohdistamista tietylle kunnanosa-alueelle esimerkiksi kaupunginosittain tai vanhan liitoskunnan osalta. Tämä edellyttää käytännössä salassa pidettävien tietoaineistojen avaamista laajemmin tutkijoiden käyttöön. Kuntatilastointi laajemmassa merkityksessä sisältää tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista. Tätä kautta on saatavissa tietoa päätöksenteon tueksi esimerkiksi kunnan palvelu- ja asuinalueiden voimavaroista. Kuntaliiton mielestä muutos mahdollistaa jatkossa myös paremmin erilaisten uudistusten vaikutusten arvioinnin.

Kuntaliiton näkökulmasta tilastotietojen hyödyntäminen yhteiskuntapolitiikan päätöksenteon ohjauksessa on myös tärkeä. Valtion päätöksenteossa tarvitaan tietoa julkisen talouden tilasta ja kehityksestä. Valtionosuudet perustuvat kuntia koskevaan tilastotietoon, sen oikeellisuus ja mahdollisimman hyvä ajantasaisuus ovat välttämättömiä. Kuntien toiminnan ohjaus tuottavuuden parantamiseksi ja ohjauksen tehokas kohdentaminen kunnan väestön tarpeiden mukaiseksi edellyttää sekä tilastotietoa omasta kunnasta että vertailutietoa muista kunnista. Nämä tietotarpeet tulee ottaa aiempaa vakavammin huomioon.

Hallituksen esityksessä ei ehdoteta muutoksia kuntien tiedonantovelvollisuuteen tai neuvottelumenettelyyn. Suomen Kuntaliitto on ollut jäsenenä tilastolain uudistamista valmistelevassa työryhmässä ja tuonut siellä esille toiveen kehittää neuvottelumenettelyä ja palautetiedon antamista. Kunnilla on merkittävä, lakiin perustuva tiedonantovelvollisuus taloudestaan, hyödykkeistään, toiminnan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista. Laissa säädetään myös neuvottelumenettelystä, jossa tilastoviranomainen ja tiedonantovelvollinen sopivat tarkemmin tiedonkeruuseen liittyvistä asioista kuten tiedonantovelvollisen saamasta palautetiedosta.  Tilastolakityöryhmässä päädyttiin siihen, että neuvottelumenettelyä ja palautetiedon antamista tullaan kehittämään ja uudistamaan työryhmätasolla, lain muutoksia se ei edellytä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Sirkka-Liisa Piipponen
tilastoasiantuntija

tags
Sirkka-Liisa Piipponen

Etunimi
Sirkka-Liisa
Sukunimi
Piipponen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2741
Kännykkä
+358 50 448 3366
Vastuualueet
  • Kuntien luottamushenkilöihin, toimielimiin ja palkkioihin liittyvät selvitykset
  • Kuntavaaleihin liittyvä tietotuotanto
  • Kuntademokratiaverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Demokratiatiimi
Tilastoasiantuntijat