Lausunto hallintovaliokunnalle 23.2.2015, dnro 459/02/2015, Juha Myllymäki

HE 299/2014 vp eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Voimassa olevan kuntarakennelain (1698/2009) väliaikaisessa 1 a luvussa säädetään velvoitteesta selvittää kuntien yhdistymisen edellytyksiä. Kuntarakennelain eduskuntakäsittelyssä selvitysvelvollisuuden määräaika sidottiin perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti (PeVL 20/2013) sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hyväksymiseen. Selvityksen määräajasta tulee voimaantulosäännöksen mukaisesti säätää erikseen lailla. 

​Selvitysvelvollisuus alkoi 1.7.2013. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan ehdotuksen valmisteluaikataulu on muuttunut kuntarakennelain eduskuntakäsittelyn aikana vallinneesta tilanteesta. Selvitysten määräaika on edelleen avoinna.

Kuntarakennelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä säädettäisiin kuntarakennelain mukaisten yhdistymisselvitysten ja yhdistymisesitysten määrä ajasta. Selvitykset tulisi tehdä viimeistään 29.4.2016 mennessä.

Määräaika mahdollistaa yhdistymisesityksen tekemisen siten, että valtioneuvosto ehtisi päät¬tää liitoksesta kesäkuun loppuun mennessä ja liitos tulisi voimaan 2017 alusta, jolloin voimassa olevan lain mukaiset yhdistymisavustukset olisivat käytettävissä. 

Ehdotettu muutos on perusteltu 

Kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus ei ole johtanut laajasti kuntaliitoksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on viivästynyt siten, että kunnilla ei ole ollut tarkempaa tietoa sen vaikutuksia kuntien asemaan ja tehtäviin tulevaisuudessa eikä yhdistymisselvitysten määräajasta. Tilanne on kuntien kannalta ongelmallinen. 

Yhdistymisselvitysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen välinen yhteys on edelleen olemassa. Koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa ratkaisu on edelleen avoinna, on perusteltua säätää yhdistymisselvityksille selkeä määräaika.

Selvitysten määräaika on asetettu siten, että se mahdollistaa voimassa olevan kuntarakennelain mukaisten yhdistymisavustusten saamisen.

 

Kunnioittavasti

SUOMEN KUNTALIITTO

Juha Myllymäki
johtava lakimies

 

Lisää aiheesta

  • HE 299/2014 vp
    Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta
tags