Valiokuntakuuleminen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, Dnro 1953/90/2014, 7.5.2014 T. Eskonen

HE 36/2014 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

​Hallituksen esityksessä (HE 36/2014 vp) vuorotteluvapaalakia esitetään muutettavaksi työhistoriaedellytystä, vuorotteluvapaajaksojen ajankohtien muuttamista, vuorottelusopimusta ja vuorottelukorvauksen maksamista koskevin osin. Lisäksi vuorottelusijaiselta säädettyjä edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi. Lakiin esitetään myös säännöstä vuorottelijan yläikärajasta.

Esitetyt säädösmuutokset tiukentavat vuorotteluvapaan käyttömahdollisuuksia ja todennäköisesti vähentävät vuorotteluvapaan käyttöä. Kymmenestä 16 vuoteen kohonnut työhistoriavelvoite ja vuorotteluvapaan yläikäraja rajaavat vuorotteluvapaan tosiasiallisesti 40-60-vuotiaiden käyttöön. Vuorotteluvapaan käytön vähenemisellä lasketaan olevan työllisyyttä lisääviä vaikutuksia. Kuntaliiton mukaan työllisyyttä mahdollisesti lisäävät vaikutukset eivät realisoidu korkean työttömyyden oloissa, vaan kyse on pikemminkin rajallisten työtilaisuuksien jakautumisesta eri henkilöille. Muutokset ohjaavat vakiintuneessa työsuhteessa olevia jatkamaan työuraansa keskeytyksettä ja toisaalta potentiaalisten sijaisten työtilaisuudet vähenevät.

Vuorotteluvapaasijaista koskevien ehtojen muuttaminen esityksen mukaisesti voi vähentää vuorotteluvapaan käyttöä hyvin työllistävillä aloilla. Vuorotteluvapaasijaisen määrittelyssä ja sijaisuuden organisoinnissa on kuitenkin tekijöitä, jotka mahdollistavat vuorotteluvapaan toteutuksen lähes kaikissa työpaikoissa, mutta edellyttänevät töiden uudelleen organisointia ja aiempaa vahvempaa panostusta sijaiseksi tulevan perehdyttämiseen. Työnantajalla on edelleen mahdollisuus palkata sijainen muuhun kuin vuorottelijalta avautuneeseen paikkaan ja tämä menettely puolestaan voi edistää työpaikan sisäistä työnkiertoa. Uudistus kohdentaa sijaisuudet aiempaa paremmin henkilöille jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä tai kaipaavat työkokemusta työuransa alkutaipaleella. Näiltä osin uudistus vastannee aiempaan paremmin vuorotteluvapaalain 1 §:n tavoitteeseen parantaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä määräaikaisen työkokemuksen avulla.

Hallituksen esityksen mukaan 90 päivän työttömyysedellytys lasketaan vuorotteluvapaata edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysedellytyksen 14 kuukauden tarkastelujakso mahdollistaa mm. aikaisemmin sijaisuuksissa toimineiden henkilöiden joustavan siirtymän vuorotteluvapaasijaisuuteen, mikäli työttömyysedellytys täyttyy. Lisäksi työttömyysedellytystä koskevan ehdon estämättä vuorotteluvapaan sijaiseksi voitaisiin palkata alle 30-vuotias vastavalmistunut, alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias työtön työnhakija. Edellä mainitut säännökset mahdollistaisivat sijaisuuksien suuntaamisen nuorisotakuun kohderyhmälle ja ikääntyville työttömille. Kuntaliitto pitää painotuksia työllisyydenhoidon kannalta kannatettavina. Vuorottelusijaiselta säädettyjen edellytysten osalta uudistus lisää työvoima- ja elinkeinotoimistojen roolia yhteistyökumppanina sopivaa vuorotteluvapaan sijaista etsittäessä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tommi Eskonen
Eritysasiantuntija 
 

tags