Ympäristöministeriö Riipinen M., Innala T. 16.1.2017 Dnro 1222/03/2016

Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (YM19/400/2016)

Kuntaliitolla ei ole huomautettava ehdotettuun muutokseen, jolla Euroopan komission huomautuksen johdosta yksilöitäisiin jätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen (179/2012) jätelain 124 §:ssä tarkoittamien kohteiden tarkastuksissa käsiteltäviä asioita.

Kuntaliitto kuitenkin huomauttaa, että jätelain 124 §:ssä tarkoittamien säännöllisen valvonnan konkreettisten kohteiden tunnistaminen on kunnille epäselvää samoin kuin ELY-keskusten, kuntien ja Suomen ympäristökeskus SYKEn työnjako valvonnassa. Kuntaliitto katsoo, että kuntia tulee ohjeistaa ja kouluttaa kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvässä valvonnassa. Lisäksi yhteistyötä em. viranomaisten kesken sekä edelleen poliisin ja tullin kanssa tulee lisätä. Kaiken kaikkiaan kyseisen valvonnan toimijoita tulee tukea ja tarpeen mukaan resursseja vahvistaa tai kohdentaa, jotta globalisaation ja kiertotalouden ei-toivotut lieveilmiöt eivät lisäänny. 

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen
va. johtaja 
Alueet ja yhdyskunnat 

Tuulia Innala
erityisasiantuntija
Alueet ja yhdyskunnat

tags