Lausunto työ-ja elinkeinoministeriölle 26.9.2014 Dno 3817/90/2014, Anu Wikman-Immonen

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista VERTTI -työryhmän-selvitys

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa ALTTI- ja VERTTI -työryhmien selvityksistä. Kuntaliitto antaa lausunnon kummastakin selvityksestä erikseen.

 

​VERTTI-työryhmän selvitys

VERTTI-työryhmä on selvittänyt aikuisten kansainvälistä suojelua saavien muuttoa vastaanottokeskuksista kuntiin. Työryhmän selvityksessä on kuvattu laajasti eri toimijoiden näkökul­masta käytäntöjä ja ongelmia muutossa vastaanottokeskuksista kuntiin.

VERTTI-työryhmän selvityksessä esitetään useita suosituksia kansainvälistä suojelua saaneiden kuntiin muuttoa koskevan järjestelmän ja käytäntöjen kehittämiseksi. Tarkoitus on, että Maahanmuuttovirasto kehittää vastaanottokeskusten ohjeistusta työryhmän työn pohjalta.

Kuntaliiton näkemyksiä VERTTI-työryhmän suosituksista

Työryhmän selvityksessä käytetään termiä "vastaanottokeskusmuutto" kuvaamaan oleskelu­ luvan saaneiden turvapaikanhakijoiden omaehtoista ja itsenäistä muuttoa vastaanottokeskuk­sista kuntiin ja termiä "ELY-keskusmuutto" kuvaamaan kuntien ja ELV-keskusten välisen sopimuksen perusteella tapahtuvaa muuttoa.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että "vastaanottokeskusmuutto" ja "ELY-keskusmuutto" -termit eivät ole kotoutumislain mukaisia termejä. Niitä ei tulisi käyttää kotoutumislain mukaisen kuntaan osoittamisen käytännön rinnalla yhdenvertaisina malleina pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakioiden kuntaan siirtymisessä.

Työryhmän selvityksen sivulla 31 olevissa kehittämisehdotuksissa esitetään, että 

"Priorisoidaan ELV-keskusten kuntiinsijoitustyössä kiintiöpakolaisia ja vastaanottokeskuksesta muuttavia haavoittuvia ryhmiä. Haavoittuvilla ryhmillä tarkoitetaan alaikäisiä ilman vanhempiaan tulleita, kuntoutusta tai muuta terveydenhoitoa tarvitsevia, yksinhuoltajaperheitä  tai muuten vaikeassa asemassa olevia henkilöitä. Tarvittaessa tehdään vaadittavat lainsäädän­ tömuutokset  kotoutumislakiin.", ja että

''Vastaanottokeskusmuuttomalli vakinaistetaan ELY-keskusmuuton rinnalle (työryhmän esitysten pohjalta) ottaen huomioon ainakin seuraavat elementit:

  • Maahanmuuttovirasto kehittää valtakunnallista ohjeistusta vastaanottokeskuksille vastaanottokeskusmuutosta.

  • Vastaanottokeskusmuuttoa  koskevat käytännöt jalkautetaan ja tiedotetaan TEM: n, Migrin ja ELY-keskusten yhteistyönä. ELY-keskusten tulee selventää alueensa kunnille vastaanot­tomuuton keskeisiä periaatteita.

  • Kuntien tulee huomioida palvelujen järjestämisessä vastaanottokeskuksista muuttavat ja määritellä heitä varten palveluprosessit esimerkiksi kunnan kotouttamisohjelmassa." 

Kuntaliitto katsoo, että näillä ehdotuksilla nykyistä kotoutumislain mukaista järjestelmää muutettaisiin Maahanmuuttoviraston ohjeella oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta. Kuntaliiton näkemyksen mukaan kehittämis­ ehdotukset edellyttävät kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamista. Asiaa ei voida säätää hallinnollisella ohjeella. Jos kotoutumislakia muutettaisiin kehittämisehdotusten mukaiseksi, tulisi niiden perusteella kunnille uusi lakisää­teinen tehtävä. Myös kuntien vapaaehtoisuus vastaanotossa poistuisi. Perustus­ lain 121 §:n mukaan kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Näin suu­ret muutokset vaatisivat periaatteellisen poliittisen päätöksen eduskunnassa.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että selvityksessä esitetty vastaanottokes­kusmuutto perustuu kunnan ja valtion väliseen sopimukseen. Myös ELV­keskuksen on oltava prosessissa mukana, sillä kustannusten korvaaminen kuuluu ELY-keskuksen toimivaltaan.

Selvityksen kehittämisehdotuksissa sivulla 37 esitetään, että "Käynnistetään valtakunnallinen muuttovalmennushanke, jossa luodaan tiedotus-ja ohjausmalli TE-hallinnon, kuntien ja vas­taanottokeskusten yhteistyönä muuton suuntaamiseksi alueille, joiden palvelu- ja työtarjonta vastaavat muuttajien tarpeita. Hankkeessa kehitetään sekä vastaanottokeskuksissa tapahtuvaa ohjausta että TE-hallinnon valmiuksia antaa muuttovalmennusta työ- ja koulutuspaikko­ jen saatavuuden näkökulmasta."

Kuntaliitto pitää muuttovalmennushanketta  sinänsä kannatettavana, mutta pai­ nottaa, että kuntiin tulee kuitenkin siirtyä siitä kuntien kanssa sopien. Kuntaliitto edellyttää, että kotoutumiskoulutukseen  osoitetaan riittävästi resursseja sellaisille alueille, joille muuttoa runsaimmin on. Kotoutumiskoulutusta on voitava järjestää tarvetta vastaavasti kaikkialla Suomessa.

Kuntaliitto korostaa sitä, että hyvän kotoutumisen alku edellyttää kunnan palve­ lujen hyvää suunnittelua ja riittäviä resursseja. Jos vastaanottokeskuksesta oh­jataan kuntaan ennalta arvaamaton määrä kansainvälistä suojelua saavia henki­ löitä, vaikeuttaa se huomattavasti suunnitelmallisen ja oikein resursoidun kotouttamisen käynnistämistä.

Kuntaliitto on tyytyväinen siihen, että työryhmä esittää yhtenä suosituksena kunnille pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta  maksettavien laskennallisten korvausten tason korottamista.

Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta maksettavat laskennalliset korvaukset korotetaan vastaamaan kustannustasoa. Laskennallisten korvausten koro­tuksen jälkeen ne tulisi sitoa indeksiin. Näin voitaisiin varmistaa korvauksen tason seuraaminen kustannuskehitystä.

Laskennalliset korvaukset kunnille ovat 6 845 euroa vuodessa alle 7-vuotiaasta (vuonna 2014 väliaikaisesti 7120 euroa) ja 2 300 euroa vuodessa yli 7- vuotiaasta henkilöstä. Tilastokeskuksen julkisten menojen hintaindeksin mukaan kuntien sosiaalitoimen kustannukset ovat vuosina 1993 - 2013 nousseet 74,7%. Jotta korvaustaso vastaisi vuoden 1993 jälkeen tapahtunutta kustannusten nousua sosiaalitoimessa, tulisi laskennallisten korvausten alle 7-vuotiaiden osalta olla 10 872 euroa vuodessa ja yli 7-vuotiaiden osalta 3319 euroa vuodessa. Hintaindeksin mukainen nousu kuvaa ansiotasoindeksin ja inflaation mukaista nousua. Todellisuudessa kuntien kustannukset ovat sosiaali- ja terveystoimessa nousseet enemmän, kun otetaan huomioon palvelujen laadullinen ja määrällinen muutos.

Lisäpanostukset kotouttamiseen aikaansaavat säästöjä pidemmällä aikavälillä muun muassa työttömyys- ja toimeentulotukimenoissa.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että työryhmän selvityksen alussa olevaan tiivistelmään lisätään työryhmän suositus siitä, että kunnille maksettavien laskennallisten korvausten taso nostettaisiin vastaamaan kohonnutta kustannustasoa. Laskennallisten korvausten tämän hetkinen riittämätön taso on kuntien antaman palautteen mukaan yksi keskeinen syy siihen, että kunnat eivät ole kyenneet te­kemään ELY-keskusten kanssa tarvittavaa määrää sopimuksia pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta.

Selvityksen kappaleessa 4 kuvataan kuntien välistä muuttoa koko väestön osalta. Raportissa todetaan, että noin 1500 henkilön vuosittainen vastaanottokeskusmuutto on osa maan sisäistä pääkaupunkiseudulle ja suuriin kaupunkeihin kohdistuvaa muuttoliikettä.

Kuntaliitto korostaa, että vastaanottokeskuksista pääkaupunkiseudulle tai muihin kuntiin muuttavat henkilöt tarvitsevat kotoutumista tukevia palveluja. Tämän vuoksi heidän muuttamistaan ei voida verrata kantaväestöön kuuluvien henkilöiden muuttoon kunnasta toiseen.

tags
Anu Wikman-Immonen

Anu Wikman-Immonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2532, +358 50 525 2874
Vastuualueet
  • maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
  • työvoiman maahanmuutto sekä kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka
  • EU:n maahanmuuttopolitiikka