Kuntaliiton lausunto ympäristöministeriölle 30.3.2017, dnro 251/03/2017, Vesa-Pekka Tervo

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkistuksesta

Suomen Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkistuksesta. Ohjelma-asiankirjan laadun ja kattavuuden osoittama vahva panostus aihealueelle on hyvin perusteltu.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma ottaa asianmukaisella tavalla huomioon myös tavanomaisia onnettomuuksia epätodennäköisemmät mutta mahdolliset onnettomuusskenaariot. Juuri päivitettävässä Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritetään kemikaalionnettomuuksiin varautuminen strategiseksi tehtäväksi. Kemikaalionnettomuuksiin varautumiseen sekä onnettomuustilanteen aikaiseen toimintaan osallistuu erittäin suuri joukko viranomaisia. On tärkeää, että vaarallisia kemikaaleja koskevia riskiarvioita päivitetään säännöllisesti viranomaisten yhteistyönä. Kuntaliitto katsoo, että tahallisesti aiheutetun kemikaalionnettomuuden riski osana hybridiuhkaa on kasvamassa. Siitä huolimatta, että asiaa käsitellään turvallisuusviranomaisten toimesta eri yhteyksissä, olisi tähän kehitykseen ollut syytä kiinnittää huomiota kansallista ohjelmaa tarkistaessa.

Kemikaalionnettomuuksiin varautumisessa haasteita asettaa riskin dynaamisuus. Turvallisuusviranomaisten ja muiden varautumisvelvollisten on vaikea hahmottaa esimerkiksi kemikaalikuljetusten ja välivarastoinnin aiheuttamia muutoksia riskitasoissa ja varautumistarpeissa. On erittäin toivottavaa, että Kemikaalitiedon digitaalisen hallinnan myötä sekä edelleen syvenevän viranomaisyhteistyön puitteissa näitä ongelmia voidaan jatkossa tehokkaasti ratkoa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen                                        Vesa-Pekka Tervo       

johtaja, alueet- ja yhdyskunnat                 pelastustoimen kehittämispäällikkö                     

                                           

tags