Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle, dnro 4626/90/2012, 14.2.2013, Jussi Rahikainen

Korkeakoulujen turvallisuusjohtamista koskevasta selvityksestä ja sen suosituksista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitolta lausuntoa Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttamasta ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta raportista ”Kansainvälinen selvitys korkeakoulujen turvallisuusjohtamisesta” sekä raporttiin sisältyvistä toimenpide-ehdotuksista.

Suomen Kuntaliitto pitää tehtyä selvitystä hyvänä katsauksena korkeakoulujen turvallisuusjohtamiseen. Suomen Kuntaliitto yhtyy tehtyihin toimenpide-ehdotuksiin ja korostaa toimenpide-ehdotuksen 2 toteuttamista; systemaattinen turvallisuusjohtamisen kehittäminen aloitettaisiin suorittamalla turvallisuustoiminnan arviointi Tutor-menettelyllä.

Tutorin, tai vastaavan arviointimenettelyn käyttämistä puoltaa se, että myös muilla yhteiskunnan aloilla yleistyy, joko omaehtoisesti tai viranomaisten toimesta, KATAKRIn, Tutorin ja vastaavien menettelyjen käyttö. Tällöin korkeakoulujen turvallisuusjohtamista voitaisiin verrata ja kehittää myös muiden alojen esimerkin pohjalta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Leena Karessuo
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Jussi Rahikainen
pelastustoimen kehittämispäällikkö 

tags