Lausunto sisäministeriölle, 25.8.2014 dnro 2745/90/2014, Jussi Rahikainen

Kuntaliiton lausunto pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan selvityksestä

​Sisäministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliitto ry:ltä lausuntoa selvitysmiehen raportista pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseksi.

Kuntaliitto näkee kaikki toimenpiteet, joilla pyritään edistämään pelastustoimen vaikuttavuuden kehittämistä, tervetulleina. Kuntaliitto tukee selvitysmiehen ehdotusta perustaa sisäministeriön alainen tutkimus- ja kehityskeskus, jonka resurssit saataisiin pääosin valtiolta.

Tutkimus- ja kehittämiskeskuksella olisi merkittävä rooli pelastustoimen tutkimuksen ja kehittämisen pirstoituneisuuden poistamisessa. Aiempaa paremmin koordinoidulla tutkimus- ja kehittämistoiminnalla voitaisiin tukea pelastustoimen päätöksenteon muuttumista tutkittuun tietoon pohjautuvaksi.

Suomessa pelastustoimen käytännön työn asiakkaiden parissa tekee kunnallinen pelastustoimi, jossa työskentelee 5000 vakituista työntekijää ja 15 000 sopimuspalokuntalaista. On siis tärkeää, että tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja sen toiminnan painopisteiden suunnittelu pohjautuu kentän tarpeisiin. Nyt julkaistussa selvityksessä tämä ei ole kaikilta osin toteutunut.

  • Selvityksessä on keskitytty selkeästi korkealaatuisen tutkimustoiminnan kehittämiseen, samalla perustutkimus ja käytännönläheinen kehittämistoiminta ovat jääneet paitsioon. Kuntaliiton näkemyksen mukaan pelastustoimen ensimmäisenä tehtävänä on vastata nimenomaan kahteen jälkimmäiseen haasteeseen.

  • Selvityksessä esitetään pelastustoimen t & k keskuksen perustamissuunnitelma, joka on kuntatoimijoiden näkökulmasta vaillinainen. Kunnallisille toimijoille ei ole suunniteltu juuri minkäänlaista roolia keskuksen ohjaamisessa tai sen ytimessä toimimiseen.

Mahdollisen t & k keskuksen keskeisiä piirteitä tulee olla verkostomaisuus - myös siinä mielessä että keskuksen työntekijöitä ei sidota yhteen maantieteelliseen paikkaan. Tämä mahdollistaisi sen, että pelastuslaitosten kenttätyöntekijät voisivat työskennellä keskuksessa muutamien vuosien määräaikaisuuksien ajan. Tällöin keskus saisi tuoretta käytännön näkemystä kentältä ja toisaalta pelastuslaitokset saisivat paluumuuttajina työntekijöitä joilla on syvällinen ymmärrys tutkitun tiedon hyödyntämisestä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Jussi Rahikainen
pelastustoimen kehittämispäällikkö

tags