Maa- ja metsätalousministeriö (Lausuntoplavelu.fi), Dnro 394/03/2017, 19.6.2017, Miira Riipinen

Kuntaliiton lausunto vieraslajien torjuntasuunnitelmista

Lausunnonantajan lausunto

Yleisen näkemyksenne molemmista suunnitelmista voitte kirjoittaa tähän

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua haitallisten vieraslajien hallintaa ja leviämisen estämistä koskevista suunnitelmista.

Kuntien vieraslajityön perusta

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta velvoittaa kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehtimaan kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo vieraslajiasetuksen ja lain noudattamista.

Kunnilla ei näin olen ole yleistä lakisääteistä velvollisuutta vieraslajien torjuntaan tai torjunnan valvontaan. Kunnat toimivat kuitenkin varsin aktiivisesti vieraslajien torjumiseksi, antavat neuvontaa ja valistusta, järjestävät erilaisia torjuntakampanjoita jne. Kuntien työ vieraslajien leviämisen torjumiseksi perustuu siis omistamiensa maiden osalta kiinteistön omistajan yleiseen huolehtimisvelvollisuuteen sekä toisaalta kunnan tehtävään luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön edistäjänä. Kuntien motiivina on myös estää vieraslajien leviämistä yksityisten omistamilta alueilta kuntien hoitamille yleisille alueille.

Erityisesti pienempien kuntien osalta Ely -keskusten aktiivisuus kuntien suuntaan vaikuttaa kuntien aktiivisuuteen.

Työ vaatii kunnassa resursointia ja sen etenemistä auttaa, kun vieraslajityö on osana kunnan ympäristö- tai luonnon monimuotoisuusohjelmia tmv. strategisia asiakirjoja

Ehdotukset hallinta- ja toimintasuunnitelmiksi

Kuntaliiton näkemyksen mukaan esitetyn hallintasuunnitelman ja toimintasuunnitelman toimenpiteet ja etenemisjärjestys ovat valtaosin perusteltuja.

Kunnat on kirjattu lähes joka kohtaan vastuu- ja yhteistyötahoksi. Viitaten edelliseen, huomioitakoon, että kunnilla lakisääteinen torjuntavelvollisuus eli vastuu on vain maanomistajana omilla alueellaan vieraslajilain edellyttämissä tilanteissa, mutta intressinä voi olla osallistua toimintaan yhteistyötahona mm. yleisten alueiden hoitajana, luonnon monimuotoisuuden, kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä.

Miten haitallisten vieraslajien torjuntaa voisi muutoin kehittää kustannustehokkaasti?

Lähtökohtana tehokkaalle vieraslajien leviämisen torjunnalle ovat ajantasaiset ja kuntien helposti saatavilla olevat kattavat aineistot vieraslajien esiintymispaikoista. Tavoitteena tulee olla, että kuntien omiin järjestelmiin talletetut vieraslajien esiintymisaineistot kulkisivat ilman erillistä toimittamista rajapintojen kautta vieraslajiportaaliin ja edelleen lajitietokeskukseen ja päinvastoin.

Vieraslajityö vaatii kunnissa resursointia ja erillistä rahoitusta. Tarvitaan mm. rahoitusta kuntien rajat ylittäville hankkeille, valmiita ohjepohjia torjunnan neuvontamateriaaliksi, kunnille kohdennettua tiedotusta, koulutuspäiviä ja räätälöityä materiaalia ja ohjeistusta vieraslajien hallitsemiseksi kuntien yleisten alueiden rakentamisessa ja hoidossa (esim. vaikkapa kosteikkojen kasvivalintoihin hulevesien hallinnassa), ely -keskuksilta ja jatkossa maakunnista kuntien vieraslajityön koordinointia ja tukea sille.

Paikallisissa ohjeissa tulee ottaa huomioon paikalliset määräyskokoelmat kuten vieraslajijätteen osalta jätehuoltomääräykset. Myös kuntien laatimia käytännönläheisiä ohjeita olisi hyvä jakaa ja hyödyntää esimerkiksi kokoamalla vieraslajiportaalin ohje -sivuille kuntien ohjepankkia.

Puuttuuko ehdotuksista mielestänne joitain sellaisia toimenpiteitä, jotka esimerkiksi alueellisesti voisivat olla hyödyllisiä tai tehokkaita haitallisten vieraslajien torjumiseksi?

Katso edellinen kohta.

Mitkä muut tahot ja toimijat ehdotuksissa mainittujen lisäksi voisivat ottaa huolehtiakseen haitallisten vieraslajien torjunnasta?

Vieraslajijätteen käsittelyn osalta tärkeä yhteistyötaho ovat kuntien jätehuoltolaitokset ja kuntien viherrakentamisessa Viherympäristöliitto. Yhteistyötä torjuntatyössä on tarpeen tehdä myös järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kuten esim. luonnon monimuotoisuutta edistävien järjestöjen, omakoti- ja vapaa-ajan asujien etujärjestöjen, kyläyhdistysten, oppilaitosten ja koulujen, ekosysteemipalveluista hyötyvien yritysten kanssa jne.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen

johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Miira Riipinen

ympäristöpäällikkö

 

 

tags