Lausunto talousvaliokunnalle 26.9.2013, dnro 3574/90/2013, Pirkka-Petri Lebedeff

Lausunnon antaminen valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevaksi dirketiiviksi (U 60/2013 vp)

Samansisältöinen lausunto on annettu lakivaliokunnalle 9.10.2013.

​Lausunto

Yleistä

Komissio antoi kesäkuussa 2013 direktiiviehdotuksen säännöistä, joita sovellettaisiin kilpailusääntöjen rikkomisen johdosta kansallisen lain nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin. Samalla komissio julkaisi myös raportin ja tiivistelmän vaikutusten arvioinnista sekä tiedonannon ja valmisteluasiakirjan vahingonkorvauksen määrittämisestä.

 

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja direktiiviehdotuksen mukaan jokaisen, joka on kärsinyt vahinkoa unionin tai kansallisen kilpailuoikeuden rikkomisen johdosta, on voitava hakea täyttä korvausta kyseisestä vahingosta.

 

Ehdotuksen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on EU:n kilpailusääntöjen tehokas täytäntöönpano. Tarkoituksena on optimoida kilpailuoikeuden täytäntöönpanon vuorovaikutus kilpailuviranomaisten ja kansallisten tuomioistuimen välillä ja varmistaa, että kilpailusääntöjen rikkomisen uhrit voivat saada täyden korvauksen kärsimästään vahingosta. Tavoitteena on myös vähentää vaikeuksia ja alentaa kustannuksia vahingon todistamisessa. Samalla yhdenmukaistettaisiin eri jäsenmaissa toimintaa harjoittavien yritysten oikeussuojan tasoa.

 

Kuntaliitto pitää direktiiviehdotuksen tavoitteita kannatettavana ja direktiivin säätämistä tarpeellisena asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

Direktiiviehdotuksen tärkeimmät artiklat koskevat vahingonkorvausoikeudenkäynneissä käytettävien todisteiden esittämisvelvollisuutta (artiklat 5-7), kilpailuviranomaisten päätösten kansallisia tuomioistuimia sitovaa vaikutusta (artikla 9), todistustaakan jakoa ylihinnan siirtämisessä (artiklat 12-13), kilpailurikkomuksen tehneiden yhteisvastuuta vahingosta (artikla 11) ja olettamaa kartellista aiheutuneesta vahingosta (artikla 16).

 

Kuntaliitto pitää direktiiviehdotuksen sisältöä kokonaisuudessaan varsin onnistuneena ja sen avulla asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.

Kuntaliitto lausunnossaan lyhyesti käsittelee artikloita, jotka koskevat kilpailuviranomaisten päätösten kansallisia tuomioistuimia sitovaa vaikutusta, kilpailurikkomukseen osallistuneiden yhteisvastuuta aiheuttamistaan vahingosta, olettamaa kartellista aiheutuneesta vahingosta, koska säännökset ovat vahingonkärsijöiden näkökulmasta käytännön kannalta

kaikkein merkittävimpiä.

Kilpailuviranomaisten päätösten kansallisia tuomioistuimia sitova vaikutus (artikla 9)

Artiklan 9:n mukaan kansalliset tuomioistuimet eivät voi tehdä vahingonkorvauskanteita käsitellessään päätöksiä, jotka olisivat ristiriidassa lopullisen rikkomisen toteavan päätöksen kanssa.

 

Ehdotuksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista, että rikkomiseen syyllistynyt yritys voisi saattaa saman asian eli lainvoimaisen rikkomista koskevan päätöksen eli vahingonkorvauskanteen oikeusperusteen uudelleen arvioitavaksi vahingonkorvauskanteen käsittelyn yhteydessä.

 

Kuntaliiton mukaan kansallisen kilpailuviranomaisen lopullisen rikkomispäätöksen sitovuus yleisessä tuomioistuimessa käytävässä erillisessä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä on käytännön näkökulmasta varsin perusteltua, koska se poistaisi asiaan liittyvää tarpeetonta oikeudellista epävarmuutta.   

 

Tällä hetkellä on mahdollista, että hallintotuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla kartelliin osalliseksi todetut yritykset voivat halutessaan vahingonkorvausoikeudenkäynnin yhteydessä riitauttaa osallisuutensa kartelliin, kartellin voimassaoloajan tai sen maantieteellisen laajuuden. Käytännössä riitautus johtaa siihen, että vahingonkorvausoikeudenkäynnissä olisi käytävä sama kirjallinen ja henkilötodistelu läpi, mitä hallintotuomioistuimessa on tehty. Kyseinen mahdollisuus aiheuttaa tarpeettomina pidettäviä kustannuksia kaikille asianosaisille ja oikeuslaitokselle. Lisäksi se mahdollistaa vahingonkorvausoikeudenkäynnin ja siten täytäntöönpanokelpoisen vahingonkorvauspäätöksen saamisen pitkittämisen.

 

Kuntaliiton mukaan kilpailuoikeuden tehokas täytäntöönpanon voidaan katsoa myös edellyttävän, että kilpailuoikeudelliseen rikkomukseen liittyvät vahingonkorvausvaatimukset voidaan lainvoimaisesti ratkaista kohtuullisessa ajassa.   

 

Kuntaliitto pitää artiklan säätämistä tarpeellisena, vaikka se rajoittaa yleisen tuomioistuimen toimivaltaa käsitellä ja ratkaista itsenäisesti sille esitetyn näytön perusteella, onko vahingonkorvauksen oikeusperuste olemassa vai ei.

 

Säännös ei poista yleisen tuomioistuimen toimivaltaa itsenäisesti arvioida sille esitetyn näytön perusteella sitä, onko kartelli aiheuttanut vahinkoa vahingonkorvauksen vaatijalle sekä arvioida tarvittaessa aiheutuneen vahingon suuruutta.   

  

Yhteisvastuu (artikla 11)

Yhteisvastuuta koskevan artiklan 11 mukaan kilpailusääntöjä yhdessä rikkovat yritykset vastaavat yhdessä rikkomisen aiheuttamasta koko vahingosta.

 

Ehdotuksen perustelujen mukaan, kun useat yritykset rikkovat kilpailusääntöjä yhdessä - tavallisesti kartellissa, on tarkoituksenmukaista, että ne vastaavat myös rikkomisen aiheuttamasta koko vahingosta.

 

Ehdotetussa artiklassa tehdään perustellusti joitakin poikkeuksia yhteisvastuusta sakoista vapautettuja yrityksiä koskevan vastuun osalta. Tavoitteena on taata kilpailuviranomaisten sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevien ohjelmien houkuttelevuus, sillä nämä ohjelmat ovat olennaisia kartellien ilmitulon kannalta.

 

Kuntaliitto pitää varsin tärkeänä sitä, että kilpailusääntöjä yhdessä rikkovat yritykset vastaavat yhdessä rikkomisen aiheuttamasta koko vahingosta.

Sakoista vapautettujen yritysten erityisasemaa on asiassa asianmukaisesti säädelty, koska sakoista vapautetun yrityksen vastuun rajoittaminen ei ole absoluuttista. Sakoista vapautetulla yrityksellä säilyy täysimääräinen vastuu viimeisenä velallisena, jos vahinkoa kärsineet osapuolet eivät pysty saamaan täyttä korvausta toisilta kilpailurikkomukseen syyllistyneiltä yrityksiltä. Asia on tasapainoisesti säädelty.

 

Vahingon määrittäminen (artikla 16)

Artiklassa luotaisiin kumottavissa oleva olettama siitä, että kartelli aiheuttaa vahinkoa.

 

Ehdotuksen tavoitteena on vähentää vaikeuksia ja alentaa kustannuksia kartellista aiheutuneen vahingon todistamisessa. Todistustaakka ei saisi tehdä käytännössä mahdottomaksi vahingonkorvauksen saamista.

 

Kuntaliiton mukaan olettaman asettaminen on varsin perusteltua kartellien perimmäisen luonteen ja niiden vaikutuksia koskevan tutkimuksien perusteella.

 

Ehdotus lisää todennäköisesti kiinnostusta vahingonkorvauskanteiden nostamiseen, koska niiden menestyksellinen hoitaminen ei enää edellyttäisi kohtuutonta taloudellista ja muuta panostusta aiheutuneiden vahinkojen määrän selvittämisessä. Tämä omalta osaltaan tukisi merkittävästi käytännössä EU:n kilpailuoikeuden tehokasta täytäntöönpanoa.   

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Pirkka-Petri Lebedeff
johtava lakimies 

 

Lisää aiheesta

 • Valtioneuvoston kirjelmä U 60/2013 vp
  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevaksi direktiiviksi (vahingonkorvausdirektiivi)
tags
Pirkka-Petri Lebedeff

Etunimi
Pirkka-Petri
Sukunimi
Lebedeff
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2773
Kännykkä
+358 500 482 016
Vastuualueet
 • kuntakonserni ja sen ohjaus
 • kunnat ja markkinat
 • yhtiöoikeus
 • sopimusoikeus
 • julkista tukea koskevat yleiset periaatteet
 • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • konkurssioikeus
 • oikeudenkäynteihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet