Lausunto ympäristöministeriölle, Dnro 1619/90/2013, 26.4.2013, Ulla Hurmeranta

Lausunto ehdotukseksi ympäristöministeriön asetukseksi kantavista rakenteista ja asetukseksi pohjarakenteista

Lausuntopyyntö koskee ehdotuksia uusiksi kantavien rakenteiden ja pohjarakenteidensuunnittelua koskeviksi asetuksiksi. Asetukset sisältävät keskeiset suunnittelua koskevat vaatimukset. Yksityiskohtaisessa insinöörimitoituksessa tultaisiin jatkossa käyttämään hyväksyttävänä ratkaisuna Eurokoodeja yhdessä erillisillä asetuksilla annettavien kansallisten valintojen kanssa.

Kuntaliitto perään kuuluttaa, että ympäristöministeriö panostaa nimenomaan viranomaiselle suunnattavaan maksuttomaan koulutukseen ja ohjeistukseen. Jatkuvasti muuttuvat säädökset aiheuttavat kunnille kustannuksia, kuten perustelumuistiossakin esitetään.

Kuntaliitolla ei ole itse säädöksistä muuta huomautettavaa kuin se, että voimaantulosäännöstä on syytä selkeyttää siten, että siitä käy yksiselitteisesti selville esim. se, sovelletaanko asetuksia rakennuslupahakemuksiin, jotka on jätetty ennen asetuksen voimaantuloa.

Kuntaliitto esittää vielä tässäkin yhteydessä huolensa siitä, että kunnat joutuvat kustantamaan itse viranomaistyössä tarvitsemansa standardit. Kuluerä pienelle kunnalle voi olla melkoinen. Kuntaliitto esittää, että ministeriö pyrkisi edelleen vaikuttamaan siihen, että kuntien viranomaisohjaukseen tarvittavat normit olisivat kuntien saatavilla maksutta. Standardit tulisi saada viranomaiskäyttöön ilmaiseksi sähköisen käyttöliittymän avulla ja standardien tulisi olla käännettynä Suomen virallisille kielille. Kuntien taloudellinen nykytilanne huomioon ottaen harvalla kunnalla on tällä hetkellä mahdollisuutta hankkia tarvittavia standardeja ja lisäksi jatkuva ajan tasalla pitäminen tuo omat ongelmansa.

 

Viime vuosien aikana on ollut useita lakimuutoksia, joista on seurannut kuntien rakennusvalvonnoille kustannuksia (koulutus, tietojärjestelmäpäivitykset, standardit jne.) Kuntaliitto katsoo, että tästäkin muutoksesta kunnille aiheutuvat kustannukset tulee arvioida tarkemmin ja lisäkustannukset tulee ottaa huomioon kuntien valtionosuuksissa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
yliarkkitehti

Ulla Hurmeranta
johtava lakimies

tags