Lausunto ympäristöministeriölle, Dnro 2274/90/2013 Matti Holopainen 8.8.2013

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Esityksen tarkoituksena on siirtää kaavoitusmittausten valvonta Maanmittauslaitokselta kokonaan kunnille. Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset asemakaavan pohjakartasta sekä asetuksenantovaltuus asemakaavan pohjakartan tarkemmasta sääntelystä.

Esityksen tarkoituksena on saattaa kaavoitusmittausta koskeva sääntely perustuslain mukaiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. Samassa yhteydessä kaavoitusmittausasetus (1284/1999) ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana erillisellä asetuksella. Lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetukseen ehdotetaan lisättäväksi säännökset pohjakarttaa koskevasta teknisestä sääntelystä.

Kaavoitusmittausten valvonta kuuluu kaavoitusmittausasetuksen 7 §:n 1 momentin nojalla Maanmittauslaitokselle. Pykälän 2 momentin mukaan jos kunnan käytössä on teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla tehtävään soveltuvan diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneen, kaavoitusmittauksiin käytännössä perehtyneen viranhaltijan palvelu, valvoo tällainen viranhaltija kuitenkin kunnassa suoritettavaa kaavoitusmittausta. Pykälän 3 momentin mukaan Maanmittauslaitos voi kunnan hakemuksesta siirtää määräämässään laajuudessa valvontatehtäviään ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa tehtävään soveltuvan insinöörin tai teknikon tutkinnon suorittaneelle ja kaavoitusmittauksiin käytännössä perehtyneelle kunnan palveluksessa olevalle viranhaltijalle.

Esityksen mukaan nykyisin noin kaksi kolmasosaa kunnista vastaa itse kaavan pohjakarttojen valvonnasta. Suurimmilla kunnilla on asetuksen 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranhaltija ja yhä useampi keskisuuri tai pienempi kunta on hoitanut valvonnan 7 §:n 3 momentin mukaisesti. Arviolta noin kolmasosassa kunnissa Maanmittauslaitos valvoo kaavoitusmittauksia. Nämä kunnat kuuluvat yleensä pienempiin kuntiin. Maanmittauslaitos on perinyt pohjakarttojen valvonnasta maksun näiltä kunnilta.

Ehdotuksen mukaan kaavoitusmittausta valvoisi pätevyysehdot täyttävä kunnan viranhaltija. Mikäli kunnan palveluksessa ei olisi kelpoisuusehdot täyttävää viranhaltijaa, kunta voisi sopia tehtävän hoidosta kuntalain 76 §:n mukaisesti toisen kunnan kanssa. Kunta voisi vastata kaavoitusmittauksen valvonnasta esimerkiksi sopimalla, että tehtävä annetaan virkavastuulla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi.

Esityksellä ei katsota olevan taloudellisia vaikutuksia kunnille, koska enemmistö kunnista hoitaa kaavoitusmittausvalvonnan itse. Valvonnan siirtämisen ei arvioida aiheuttavan lisäkustannuksia niillekään kunnille, joiden palveluksessa ei ole kelpoisuusvaatimukset täyttävää viranhaltijaa, koska tähänkin asti nämä kunnat ovat hankkineet palvelun maksua vastaan. Tämän edellytyksenä käytännössä on, että kaikilla kunnilla on pätevyyden omaava viranhaltija palveluksessaan tai mahdollisuus järjestää palvelu yhteistyössä toisen kunnan kanssa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. Siirtymäsäännöksellä tulee varmistaa, että kunnille, jotka ovat tähän saakka hankkineet palvelun Maanmittauslaitokselta, jää riittävästi aikaa kelpoisuusvaatimukset täyttävän oman viranhaltijan palvelun järjestämiseen tai palvelun järjestämiseen yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö

Ritva Laine
yliarkkitehti

Matti Holopainen
maankäyttöinsinööri

tags
Matti Holopainen

Etunimi
Matti
Sukunimi
Holopainen
kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2269
Kännykkä
+358 50 563 4622
Vastuualueet
  • maapolitiikka
  • kiinteistönmuodostus
  • kiinteistöverotus
  • paikkatiedot (GIS)
  • rekisterihallinto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Yhdyskunnat ja maankäyttö