Kuntaliiton lausunto ympäristöministeriölle, 30.9.2014, dnro 4020/90/2014, Vesa Valpasvuo

Lausunto eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä selvittävän työryhmän esityksestä

Kuntaliitto on välittänyt ympäristöministeriön otsikkoasiaa koskevan lausuntopyynnön www-sivujen linkin laajalti kuntien ympäristönsuojeluasioiden hoidosta vastaaville viranhaltijoille. Liitto on pyytänyt heitä toimittamaan mahdolliset asiaa koskevat omat lausuntonsa suoraan ympäristöministeriölle lausuntopyynnön mukaisesti. 

​Kuntaliitto pitää työryhmän esityksiä lupa- ja toimivaltarajojen osalta oikeansuuntaisina. Liitto pitää työryhmän esitystä vaikutusarvioinnin osalta merkittävän puutteellisena, koska työssä ei ole miltään osin arvioitu kunnolla arvioitua lupa- ja toimivaltarajojen muutoksen vaikutusta eläinsuojien lupa- ja valvonta-asioiden kokonaistyömäärään. Osassa kuntia työryhmän esitys lisäisi kuntien valvontatehtäviä jopa resursseihin suhteutettuna merkittävästi, mutta pidemmällä aikajaksolla eläinsuojien arvioitu määrällinen kehitys tulisi vaikuttamaan resurssitarpeisiin vain vähäisesti.

Kuntaliitto katsoo, että lausunnolla oleva esitys on hyvä alku eläinsuojien lupamenettelyn kehittämiselle, jota tulee jatkaa mm. laatimalla ei-luvanvaraisia eläinsuojia koskeva ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimusasetus, josta voitaisiin tarvittaessa poiketa ympäristöluvalla. Asetus voisi olla yhdistelmä nitraattiasetuksesta ja päivitetystä toiminnan sijoittamisen vähimmäisetäisyystaulukosta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, 
alueet ja yhdyskunnat -yksikkö 

Vesa Valpasvuo
ympäristöasiantuntija

tags