Eduskunta, valtiovarainvaliokunnan verojaosto, 1.10.2014, Dnro 4108/90/2014, S. Siltala

Lausunto hallituksen esityksestä HE 125/2014 vp. koskien autoverolain muuttamista

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi takseille myönnettävä autoveron alennus. Isojen erikoisvarusteltujen esteettömien tilataksien, koulukuljetustaksien ja invataksien autoverotuet kuitenkin säilytettäisiin. Esitys koskee kuntien toimintaa siltä osin, että se nostaisi taksiliikenteen kustannuksia ja sen kautta välillisesti myös kuntien henkilökuljetusten kustannuksia.

Kuntien opetustoimen kuljetuskustannuksista noin puolet aiheutuu taksikuljetuksista. Opetushallituksen vuoden 2012 tilastojen mukaan näin laskettu taksien osuus olisi noin 90 miljoonaa euroa. Jos normaalitaksien kustannukset nousisivat valtiovarainministeriön arvioiman 2 %, nousisivat koulukuljetusten kustannukset maksimissaan 1,8 milj. euroa. Kuljetukset hankitaan kilpailuttaen ja osa kuljetuksista hoidetaan isoilla koulukuljetustakseilla, joilla taksiverotuki säilyisi, joten kustannusvaikutukset käytännössä jäisivät jonkin verran tätä pienemmiksi.

Kuntaliiton kuntien koulukuljetuskyselyssä 2013 ilmeni, että kuljetuksissa on ollut pulaa isoista takseista. Autoverotuen säilyttäminen isoilla koulukuljetustakseilla onkin tärkeää, jotta niiden määrä vastaisi paremmin kysyntää. Isoilla takseilla ja esteettömällä kalustolla voidaan hoitaa monipuolisemmin kuntien muitakin kuljetustarpeita.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimessa käytettiin kuljetuskustannuksiin v. 2012 noin 185 milj. euroa. Niistä suuri osa hankitaan nykyisin kilpailuttaen ja käytetään esteetöntä kalustoa, mutta kustannusten nousua tälläkin puolella tulee olemaan normaalitakseilla ja -taksitaksalla tehtyjen matkojen osalta. Taksiliikenteen kustannusten nousu nostaa myös hankintojen tarjoushintoja tavallisten taksien osalta.

Kuntien ja muiden julkisten tahojen henkilökuljetusten kustannusten nousupaine on ristiriidassa rakennepoliittisessa ohjelmassa asetettujen henkilökuljetusten säästötavoitteiden kanssa, joten Kuntaliitto ei kannata autoverotuen poistamista taksiliikenteeltä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO
 

Silja Siltala
liikenneinsinööri 

tags