Liikenne- ja viestintäministeriö, Dnro 1164/03/2016, 2.1.2017, Simo Tanner

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain muuttamisesta

Suomen Kuntaliitto pitää esityksen ehdotuksia oikean suuntaisina. Ehdotus tukikelpoisuuden laajentamiseksi 100 metrin etäisyydeksi käyttäjän vakinaisesta asuin- tai sijaintipaikasta on kannatettava. Esitämme, että rakentajalle annettaisiin myös harkintavaltaa myös sisällyttää vapaa-ajan asunnot tuen piiriin. Tämä lisäisi osaltaan verkon piirissä olevien asiakkaiden määrää ja loisi paremmat taloudelliset edellytykset verkon ylläpitoon. Tämä tuskin johtaisi tarpeettomiin investointeihin, sillä verkon rakentaja itse osallistuu yli kolmannekseen rakentamiskustannuksista.

​Tukipäätöksen jälkeen on mahdollisuus saada 50 % osuus erillisellä hakemuksella. Tämä koskee vain niitä hankkeita, joille Viestintävirasto ei vielä ole myöntänyt valtion tukea. Esitämme, että vielä etsitään ratkaisua, jolla voidaan saada kaikki tämän ennakkomaksun piiriin.

Mustien pisteiden määritelmää tulisi muuttaa niin, että varmistetaan niissä olevan todellista tarjontaa. Nykyinen määritelmällä ”voidaan tarjota” ei vielä varmisteta yhteyksien saatavuutta, mutta estetään tuettujen verkkojen rakentaminen ko. alueille.

Ongelmalliseksi koemme myös takauksiin liittyvät erot. Osalle hankkeista on ollut mahdollista saada 100 % takaus. Myös ne hankkeet ennen 12.11.2012 tulee sisällyttää 100 % takauksen piiriin. Mikäli tämä edellyttää notifiointia, tulee sellainen tehdä. Samalla tulee myös aikatauluihin saada lisäaikaa. Takarajaa tulee siirtää useilla vuosilla. Komission omat tavoitteet on asetettu vuoteen 2025. Tämä voisi olla myös sopiva uusi takaraja.

Suosittelemme, että lvm jatkaisi keväällä aloittamaansa uusien pitkäaikaisten rahoitusmallien selvittämistä, jotta uusien toimijoiden mahdollisuudet toteuttaa ja ylläpitää verkkoja paranisivat.

tags