Lausunto perustuslakivaliokunnalle 12.11.2014, dnro 4985/90/2014, Saija Haapalehto

Lausunto HE 206/2014 hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

1. Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella säätää kaksikieliseksi kesken sen kymmenvuotiskauden, jonka ajaksi valtioneuvosto on säätänyt kunnan yksikieliseksi.

2. Esityksen arviointia perustuslain näkökulmasta

Ehdotus mahdollistaa sen, että kunta muuttuu yksikielisestä kaksikieliseksi kunnaksi aikaisemmin kuin valtioneuvoston kymmenenvuotiskauden. Esityksessä on todettu, että lainmuutos koskee vain yksikielisiä kuntia jotka haluavat tulla kaksikieliseksi, eikä toisinpäin. Ehdotuksessa on edellytetty, että kaksikieliseksi muuttuvan kunnan on suunniteltava ja järjestettävä toimintansa kielilainsäädännön ja kunnan kielellisiä palveluja koskevien sääntöjen edellyttämällä tavalla.

 

Ottaen huomioon, että suomen ja ruotsin kieltä koskevien kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnissa ja kuntayhtymissä on sidottu siihen, onko kunta säädetty yksi- vai kaksikieliseksi, ehdotus vaikuttaa laajentavasti perusoikeuksien toteutumiseen.

 

Kuntaliitolla ei ole lisättävää hallituksen esityksen perusteluissa tehtyyn perustuslakiarvioon. Kuntaliitto yhtyy hallituksen esityksen perusteluissa esitettyyn arvioon, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Saija Haapalehto
lakimies

 

 

Lisää aiheesta

  • HE 206/2014
    Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta
tags