Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle, Dnro 2577/90/2074, 18.6.2014, T.Haatainen, H.Lunnas, E.Kettunen

Lausunto kansallisesta big data-strategiasta

Suomen Kuntaliitto pitää hyödyllisenä, että avoimen tiedon lisäksi myös big datan osalta laaditaan ansallista strategiaa. Kiitosta ansaitsee strategian lähtökohta, jossa big dataksi tunnustetaan uurten tietomassojen lisäksi myös sirpaleinen tieto, joka erityisesti julkisella sektorilla n hyvin tyypillistä. Strategialuonnoksessa esitetyt linjaukset ja toimenpiteet ovat pääsääntöisesti annatettavia. Muutamia huomioita on kuitenkin syytä tuoda esiin.

Koulutus

Toimenpiteisiin (6.2) tulisi lisätä ehdotus big data - täydennyskoulutuksesta, johon voi osallistua joustavasti työn ohessa, huomioiden osallistujan osaaminen ja työnkuva. Strategialuonnoksessa todetaan, että koulutus on avainasemassa big datan hyödyntämisen kannalta ja asiaa ymmärtäviä tarvitaan jo nyt työmarkkinoilla. Ehdotetut toimenpiteet kohdistuvat kuitenkin pidemmän aikavälin koulutustavoitteisiin, eikä mukana ole toimenpiteitä, joissa big data osaamista voisi kehittää joustavasti työn ohessa. Työn ohessa oppimista tulisi tukea, jotta osaamista saataisiin lisättyä nopeasti työmarkkinoiden käyttöön ja että eri alojen asiantuntijat voisivat täydentää osaamistaan yhdistäen jo heillä olevaan ammattitaitoon.

Koulutuksen osalta annetuissa toimenpide-ehdotuksissa (ehdotus F, s. 39) big data nähdään uusia taitoja vaativana kokonaisuutena. Osaamistarpeiksi mainitaan, että työntekijät osaavat tehdä työtä eri alojen osaajien kanssa sekä syvällinen analysointiosaaminen substanssiasioissa. Näitä taitoja, kuten lähdekritiikkiä, tiedon käsittelyä, analysointitaitoja, tiedon etsimistä jne. voidaan oppia myös nykyisten oppiaineiden opetuksessa. Matemaattisen, ohjelmointitaidon tai teknologia-aineiden lisäksi näitä taitoja opitaan myös lukuaineissa, luonnontieteissä ja äidinkielessä.

Ratkaisu ei välttämättä ole uuden oppiaineen lisääminen opetussuunnitelmiin, vaan oppimismetodien vahvistaminen siihen suuntaan, että opitaan luovasti yhdistämään eri tavoilla etsittyä ja käsiteltyä tietoa. Tämä tarkoittaa sitä, että oppija oppii yhdistämään matemaattisesti, tilastollisesti tai kokeellisesti saatua tietoa kirjallisiin lähteisiin ja tuottamaan niiden avulla uutta tietoa. Luovien aineiden roolia ei saa unohtaa, sillä tietomassojen tai monimutkaisen tiedonkäsittely ihmisten nopeasti käsitettävään muotoon vaatii luovuutta ja konkreettisesti myös visualisointitaitoja sekä kykyä yhdistää monimutkaisia asioita innovatiivisilla tavoilla. Luovien ja taideaineiden opettamista integroiden esim. luonnontieteiden opiskelussa tulisi kokeilla erityisesti peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa.

Palvelut

Palveluinnovaatioiden ja yksilöllisten julkisten palveluiden Ø.2) osalta tavoitteet ovat hyvin tunnistettu. Perusteluissa oli painotettu kansalaisen saamaa palvelukokemusta, mutta strategiassa tulisi tuoda esille myös yhteiskunnan saavutettavissa olevat hyödyt paremmin kohdennettujen julkisten varojen käytön myötä. Nyt julkinen hallinto voi tarjota räätälöityjä palveluita ennakoivasti erityisesti silloin, kun asiakkaan tilanne on vaivatta ennakoitavissa tai viranomaisen tiedossa (esim. lapsen saavuttaessa kouluiän). Eri viranomaisten tietoja yhdistelemällä ennakoitavuutta ja tukien ja palveluiden kohdentavuutta voi parantaa. Näin voidaan vähentää takaisinperintöjä ja kohdentaa tukia niitä eniten tarvitseville oikea-aikaisesti. Tämä vaatii big data menetelmiä erityisesti sen vuoksi, että tietoaineistot voivat olla sirpalemaisesti eri viranomaisten rekistereissä.

 

Demokratia

Ehdotuksiin tulisi lisätä toimenpide tutkimuksen tekemisestä avoimen datan ja big datan lisääntyvän käytön vaikutuksista demokraattisiin prosesseihin sekä niiden osaamistarpeiden kartoittamisesta, joita hallinnon asiantuntijoilta ja poliittisilta päättäjiltä datan käytössä vaaditaan. Näiden taitojen tulisi olla tulevaisuudessa osa tietojohtamisen ammattitaitoa julkisessa hallinnossa niin virkamiehillä kuin poliittisilla päättäjilläkin.

 

Riski on, että tarpeensa saavat myös datan kautta näkyviin vain ne väestöryhmät, jotka toimivat aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, antavat palautetta ja puolustavat omia etujaan eri kanavissa jättäen toiminnastaan digitaalisen jäljen, joka heijastuu myös data-analyyseihin. Edustukselliseen demokratiaan kuuluu, että edustajat puolustavat myös niiden väestöryhmien

tarpeita, jotka eivät saa ääntään kuuluviin taijätä jälkiä digitaalisiin lähteisiin.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Tuula Haatainen
Varatoimitusjohtaja

Heikki Lunnas
Tietoyhteiskunta-asiain päällikkö

tags