Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Kuntaliiton lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 3.11.2016 työryhmän laatimaan esiselvityksen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta. Esiselvityksen tehtävänä oli selvittää, miten liikenteen ja viestinnän hallinnonalan viranomaistoiminnot voitaisiin uudistaa nykyistä tehokkaammaksi ja uuden toimintaympäristön tarpeet paremmin huomioivaksi kokonaisuudeksi. Työryhmä ehdottaa, että Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi. Tavoitteena olisi, että uusi virasto aloittaisi toimintansa 1.1.2018. Liikennevirasto jatkaisi väyläverkosta vastaavana virastona. Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminto yhtiöitettäisiin valtion erityistehtäväyhtiöksi vuoden 2018 alusta erillisen selvityksen mukaisesti. Ilmatieteen laitoksen liiketaloudellinen toiminta jatkuisi Ilmatieteen laitoksessa.

Kuntaliitto pitää työryhmän ehdotusta hyvänä lähtökohtana virastouudistukselle. Kuntaliitto korostaa sitä, että liikennehallinnon uudistamisessa tulee tunnistaa valtion liikennehallinnon yhteistyö- ja yhdyspinnat ja niiden kehittäminen suhteessa kuntien tehtäviin sekä kaupunkiseutujen ja maakuntien liikennettä koskeviin tehtäviin kuten liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja joukkoliikenteen järjestämiseen. Yhdyspinnan kehittäminen maakuntiin on tärkeää, kun maakunnat hoitavat jatkossa valtion omistamia teitä ja rahoitus tehtävään kanavoitunee valtion budjetin erillismomentilta.

Väyläviraston tehtävien osalta on myös tärkeää, että se voi huolehtia kokonaisvaltaisesti liikennejärjestelmän suunnittelusta kattaen kaikki liikennemuodot sekä yhteyden maankäytön suunnitteluun.

SUOMEN KUNTALIITTO

Jarkko Huovinen                                                           Johanna Vilkuna
johtaja,                                                                          liikenneasiantuntija
alueet ja yhdyskunnat

tags