Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 16.5.2014, dnro 2063/90/2014, Jarkko Lahtinen

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen)

​Päivähoito-oikeutta ehdotetaan rajattavaksi osa-aikaiseksi silloin, kun lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle voidaan suorittaa samassa perheessä asuvasta muusta lapsesta äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa taikka hän saa kotihoidon tukea tai on hoitovapaalla tai virkavapaalla lapsen hoitamiseksi. Näissä tilanteissa perheen muille päivähoitoikäisille lapsille olisi järjestettävä kokopäiväisen päivähoidon sijaan osa-aikaista päivä-hoitoa. Esiopetuksen tai perusopetuksen lisäksi järjestettävää päivähoitoa ei olisi järjestettävä lainkaan.

Lisäksi lapsen edun turvaamiseksi säädettäisiin, että lapselle olisi aina järjestettävä voimassa olevan lain laajuinen päivähoitopaikka, jos se olisi tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se olisi muutoin lapsen edun mukaista.

Kuntaliitto pitää hyvänä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista vähintään esityksessä esitetyllä tavalla. Ehdotuksen mukaan tavoitteena on turvata päivähoito-oikeus jokaiselle lapselle riittävällä tasolla ottaen huomioon talouden realiteetit.

Kuntaliitto esittää, että päivähoito-oikeuden rajaamista harkitaan myös muista syistä kotona olevien huoltajien päivähoitoikäisten lasten osalta.

Kuntaliitto muistuttaa, että rajauksesta huolimatta kaikilla lapsilla olisi edelleen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen vähintään osa-aikaisesti.

Annettava palvelu (varhaiskasvatus) muuttuisi ratkaisun jälkeen enemmän lapsen saamaksi palveluksi ja tukisi paremmin yhteiskunnallista oppimis- ja kasvatusajattelua.  Palveluun osallistuminen olisi edelleen huoltajien päätettävissä. 

Esityksen mukaan osa-aikainen päivähoito tarkoittaisi lähtökohtaisesti oikeutta osapäiväiseen päivähoitoon eli päivähoitoasetuksen mukaiseen enintään viisi tuntia päivässä kestävään hoitoon. Osa-aikainen päivähoito voidaan järjestää myös viikoittaisena, esimerkiksi kolme päivää viikossa järjestettävänä päivähoitona. Tällöin maksimimäärä olisi päivittäistä päivähoitoa vastaava määrä eli 25 tuntia viikossa. Subjektiivisessa oikeudessa on kuitenkin kyse oikeudesta saada hoitopaikka eikä vaatia, missä ja miten toiminta tarkemmin järjestetään, jolloin viime kädessä kunta määrittelee, millaista osa-aikaista päivähoitoa se järjestää.

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että kunnille jätetään toimivalta tarkemmin määritellä miten osa-aikainen palvelu kunnassa järjestetään.

Taloudellisten vaikutusten osalta ehdotettu rajaus tuottaa esitetyn laskelman mukaan 23,7 miljoonan euron kokonaissäästöt. Peruspalvelujen valtionosuutta ehdotetaan vähennettäväksi vastaavasti 7,0 M€ vuodesta 2015 lukien.

Kuntaliitto vaatii, että peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään aikaisintaan 2016 alkaen, koska päätöksen vaikutukset eivät toteudu 2015 vuoden aikana, kuten esityksessäkin todetaan. Lisäksi laskennallisen kokonaissäästön saavuttaminen edellyttää, että osapäiväisen palvelun henkilöstön suhdeluku (1:13) säilytetään ennallaan. Suhdelukua on esitetty muutettavaksi varhaiskasvatuslain uudistamistyöryhmän esityksessä ”Kohti uutta varhaiskasvatuslakia” Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:11.

Päivähoidon kustannuksiin vaikuttaa kuntatasolla se, minkä verran muutoksen myötä tosiasiallisesti vapautuu päivähoitopaikkoja, joihin voidaan sijoittaa uusia lapsia. Lisäksi esityksen mukaan muutos aiheuttaa jonkin verran hallinnollisia kustannuksia.

Kuntaliitto edellyttää, että uuden varhaiskasvatuslain valmistelussa ei aseteta nykyisten suhdelukusäädösten lisäksi uusia ryhmäkokosäädöksiä.

Kuntaliitto vaatii, että mikäli muutoksia esitetään, tulee myös päivähoito-oikeuden rajaamisen osalta kustannuslaskelmat tehdä uudelleen.  

Ehdotuksessa ei esitetä muutosta lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen yksityisen hoidon tuen osalta. Valtakunnallinen tuki myönnettäisiin riippumatta siitä, onko lapsi koko- tai osapäivähoidossa.

Kuntaliitto edellyttää, että laissa kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta tulee ottaa huomioon päivähoito-oikeuden rajaus. Mikäli muutosta ei tehdä, päivähoito-oikeus rajattaisiin ainoastaan julkisessa päivähoidossa. Yksityisessä palvelussa olisi edelleen mahdollista saada tukea kokoaikaisen hoidon osalta. 

Kuntaliitto muistuttaa, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanopäätöksessä 25.3.2014 käsitellään subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamista ja kotihoidon tuen puolittamista molemmille vanhemmille samana asiakokonaisuutena. Asioiden valmistelu on kuitenkin eri ministeriöiden toimialoilla, jolloin asioiden kokonaisvaikutuksista ja säädösvalmistelusta ei ole saatavissa yhtenäistä käsitystä.

Kuntaliitto edellyttää, että asiakokonaisuudesta tehdään yhteinen kustannusvaikutusten arviointi, koska asiakokonaisuus liittyy kunnissa päivähoidon kokonaiskustannusrakenteeseen. Asiakokonaisuutta tulisi tarkastella siten yhdessä.

Varsinaisen lakitekstimuutosten osalta Kuntaliitto toteaa, että tekstit ovat selkeitä ja ne on laadittu hyvin.  

SUOMEN KUNTALIITTO 

Tuula Haatainen
varatoimitusjohtaja

Anneli Kangasvieri
johtaja, opetus ja kulttuuri

tags