Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.9.2014, Dnro 3505/90/2014, Jean-Tibor IsoMauno

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (562/2002) muuttamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (”translaki”) muuttamista koskevasta lakiesitysluonnoksesta.

Ehdotetulla sääntelyllä uudistettaisiin transseksuaalisen sukupuolen vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä siten, että se huomioisi perus- ja ihmisoikeudet nykyistä paremmin. Samalla laki vastaisi mm. Euroopan ihmisoikeusvaltuutetun vuonna 2012 Suomelle esittämiä suosituksia, jotka liittyvät transsukupuolisen henkilön sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä nykylainsäädännössä oleviin lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimuksiin.

WHO:n tautiluokituksen uusimman version (ICD-11) luonnoksessa transseksuaalisuus on poistettu psykiatristen häiriöiden luokasta. Transsukupuolisuus löytyisi vastedes sukupuoliristiiriita-nimikkeellä sukupuoliterveyttä koskevien edellytysten joukosta.

Kuntaliitto esittää lausuntonaan seuraavia huomioita:

Kuntaliitto katsoo, että lain nimikkeen tarkistaminen on aiheellista. Lain nimike saattaa kuitenkin jatkovalmistelussa edellyttää täsmentämistä, lain soveltamisala sekä uusi WHO:n tautiluokitus huomioiden.

Naimattomuusvaatimuksen osalta Kuntaliitto kannattaa ehdotetuista ratkaisumalleista B-vaihtoehtoa, joka lienee hallinnollisesti helpoimmin toteutettavissa ja samalla yhdenmukaisempi muun henkilöoikeuden kanssa.

Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen on perus- ja ihmisoikeusnäkökulmat huomioiden välttämätöntä ja samalla selventäisi nykytilaa transsukupuolisten henkilöiden hedelmöityshoitojen osalta. Tältä osin STM:n yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet kaipaavat pikaista tarkistusta.

Kuntaliitto toteaa, että isyyslain uudistamisen yhteydessä (2013) on monessa kohdin tuotu esille vanhemmuutta koskeva lainsäädäntö muutostarpeet.

Kuntaliitto toivookin, että tähän problematiikkaan palataan oikeusministeriössä pikimmiten.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Sami Uotinen
tiimin esimies, johtava lakimies

 

Lisää aiheesta

tags